دوره و شماره: دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 1-150 
تقسیمات کشوری و جریان تمرکزگرایی و نوسازی در دوره رضاشاه1320-1304 ش

صفحه 215-242

10.30465/hcs.2023.43873.2728

فرشید نوروزی؛ هوشنگ خسروبیگی؛ نظامعلی دهنوی؛ علیرضا علی صوفی