فرایند پذیرش مقالات

1- دریافت مقاله از طریق سامانه (به­ روز)؛

2- بررسی اولیه مقاله به لحاظ فرم و محتوا جهت تعیین وضعیت اولیه آن و قابل پی گیری بودن (به­ روز)؛

3- ارجاع مقاله به تحریریه(دریافت پاسخ دو هفته)؛

4- ارجاع مقاله به داور (در صورت تشخیص تحریریه) و یا به نویسنده (رد یا نیاز به اصلاح مقاله) (به­ روز)؛

5- پی گیری داوری تا حصول نتیجه (رد یا قبول و اصلاحات مقاله) (بین دو تا چهار ماه)؛

6- ارجاع نتیجه نهایی هر مقاله به هیات تحریریه و تصمیم گیری از سوی ایشان در خصوص اولویت چاپ مقاله (بین یک تا دو ماه)؛

همچنین،

پذیرش اولیة مقاله مشروط به مراعات نکات مندرج در «شرایط و ضوابط انتشار مقاله» و پذیرش نهایی و چاپ آن منوط به تأیید داوران است و در هر صورت، نتیجه به صاحب اثر اعلام خواهد شد.

تعداد صفحات مقاله حداقل 15 و حداکثر 25 باشد و در مجموع از8000 کلمه تجاوز نکند. در ضمن، مقاله با قلم بی‌لوتوس 13 در برنامة Word2007 حروف­نگاری و به‌همراه متن pdf ارسال شود.

داشتن عنوان کوتاه و رسا، چکیده (حداکثر 150 کلمه) و واژه‌های کلیدی (حداکثر 7 واژه)، به دو زبان فارسی و انگلیسی برای همة‌ مقاله­ها الزامی است و مقالات مشتمل بر مقدمه، مباحث اصلی، نتیجه‌گیری و منابع باشد.

معادل خارجی اسامی­خاص، اصطلاحات و واژگان در متن، بین دوکمان قرار گیرد.