دوره و شماره: دوره 14، شماره 2، آبان 1402، صفحه 1-300 
بحران ناکارآمدی دولت٬ ومسئله سقوط حکومت پهلوی

10.30465/hcs.2023.45808.2822

حامد ایرانشاهی؛ حسین آبادیان؛ باقرعلی عادلفر؛ حجت فلاح توتکار