تماس با ما

سردبیر: پروین ترکمنی آذر
مدیر اجرایی: رکسانه شاکری 
آدرس: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان خیابان 64 غربی، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کدپستی 1437774681، صندوق پستی6419-14155.

لطفا از تماس تلفنی با نشریه خودداری فرمایید و از طریق ایمیل زیر با نشریه ارتباط داشته باشید:
نشانی پست الکترونیک:  jostarhayetarikhi@gmail.com


CAPTCHA Image