همکاری دولت و اقوام در ایران پیشامدرن؛ مطالعه موردی قراردادهای گُلداسمید

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی- دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

10.30465/hcs.2023.44011.2741

چکیده

هدف این مقاله، شناخت شکل مسلط رابطه دولت و اقوام در ایران پیشامدرن است. نوع رابطه دولت و اقوام در ایران مفهومی ایستا نبوده و تحت تأثیر تحول ساخت دولت و قدرت دچار دگرگونی‌هایی شده است. از این رو پرسش اصلی این مقاله درباره چیستی رابطه دولت و اقوام در دوره یاد شده است. به نظر می رسد در ایران پیشامدرن به دلیل ساخت پراکنده قدرت از میان سه شکل رابطه دولت و اقوام؛ همکاری، رقابت و منازعه ‌سهم "‌همکاری" در قالب تبادل منابع قدرت بین دولت مرکزی و هسته‌های قدرت محلی، برجسته‌تر بوده ‌است. در این مقاله از نظریه ساختار فرصت سیاسی به ‌عنوان چارچوب تحلیلی مختار برای تبیین شکل مسلط تعامل دولت و اقوام استفاده شده است. همکاری و مساعدت اقوام با دولت در تعیین مرزهای ایران به صورت موردی در قراردادهای گُلد اسمید بررسی و نشان داده است. روش این پژوهش تبیینی - تاریخی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cooperation between the State and Ethnicities in pre-modern Iran; A case study of Goldsmid Treaties

نویسندگان [English]

  • yones irandegani 1
  • vahid sinaee 2
  • Seyyed Mohammad Ali Taghavi 3
  • morteza manshadi 2
1 Ph.D. Student in Political Science, Faculty of Low and Political Science, Ferdowsi University of Mashhad.
2 Associate Professor, Department of Political Science, Faculty of Law and Political Science, Ferdowsi University of Mashhad
3 Associate Professor, Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

The purpose of this article is to know the dominant form of the relationship between the state and Ethnicities in pre-modern Iran.The type of relationship between the State and Ethnicities in Iran is not a static concept and has undergone transformations under the influence of the evolution of State and power. hence, the main question of this article is about quiddity the relationship between the State and the Ethnicities in the mentioned period. It seams in pre-modern Iran, due to the scattered construction of power among the three forms of relationship between the State and the Ethnicities; Cooperation, competition and conflict The contribution of "cooperation" has been more prominent in the form of exchange of power resources between the central State and local power cores. In this article, the theory of political opportunity structure has been used as selected analytical framework to explain the dominant form of interaction between the State and Ethnicities. The cooperation and assistance of the Ethnicities with the State in the determination of Iran's borders has been examined and shown in the case of the Goldsmith Treaties. The method of this research is historical explanation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Premodern Iran
  • State
  • Ethnicities
  • Cooperation
  • Goldsmith Treaties