رویکرد روزنامه خلق نسبت به وضعیت اصناف (1332-1330)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان

2 استاد گروه تاریخ دانشگاه لرستان

3 عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه لرستان

10.30465/hcs.2023.43597.2743

چکیده

اصناف از گروه‌های اقتصادی مهم پس از تجار بودند که با حضور گسترده در انقلاب مشروطه از نقش سنتی خود فاصله گرفتند. در دوره پهلوی اول با سیاست‌های دولت محدود شدند. پس از اشغال ایران و تشکیل حزب توده که خود را هوادار طبقات زحمتکش از جمله پیشه‌وران معرفی‌کرد، برای توجه نشان دادن به اقشار ضعیف جامعه و جلب آنها به کمونیست شوروی به انتشار روزنامه‌های مختلفی از جمله شهباز، بسوی آینده، مصلحت، بانگ مردم، پایگاه آزادی، شجاعت و خلق پرداخت. روزنامه خلق با صاحب امتیازی مصطفی لنکرانی ارگان جمعیت آزادی ایران بود که در راستای تبیین شرایط اقتصادی و مشکلات اصناف راه‌اندازی شده بود. پژوهش پیش رو با شیوه توصیفی – تحلیلی سعی دارد نشان دهد که وضعیت اصناف در روزنامه خلق، چگونه بازتاب یافته است؟. نتیجه پژوهش نشان می‌دهد که حجم قابل ملاحظه‌ای از مقالات مرتبط با این موضوع بیانگر سیاست اقتصادی غلط دولت در ورود اجناس فاسد و بنجل به کشور و تعطیلی کارگاه‌های داخلی ورشکستگی و فقر اصناف است که در اثر نبودن یک نقشه صحیح اقتصادی و هماهنگ نبودن دستگاه‌‌های اقتصادی و تولیدی دولت مشکلاتی از جمله گرانی مواد اولیه تولیدی، واردات بی رویه، اجحاف مالیاتی، ستم مأمورین شهرداری و شهربانی را برای اصناف به وجود آورد. همچنین راهکارهایی مبتنی بر تشویق صادرات کالا براساس تجارت پایاپای با اتحاد جماهیر شوروی در مقابل اصل چهار ترومن و توجه به زندگی روستاییان برای بالا بردن قدرت خرید آنها در راستای سیاست‌های کمونیستی شوروی ارائه داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The attitude of Khalq newspaper towards the state of guilds (1330-1332)

نویسندگان [English]

  • zahra Sargazi 1
  • محسن رحمتی 2
  • Seyed Alaeddin Shahrokhi 3
1 department of History, Faculty of literature and humanity sciences, lorestan university
2 department of History, Faculty of literature and humanity sciences, lorestan university
3 Faculty member of History Lorestan University
چکیده [English]

The guilds were one of the important economic groups, who distanced themselves from their traditional role with their widespread presence in the constitutional revolution. They were limited by government policies during the Pahlavi I period, . Tthe Tudeh party, which introduced itself as a supporter of the working classes, and attract them to the Soviet Communists, it published various newspapers such as Shahbaz, and etc. Khalq newspaper owned by Mustafa Lankarani was the organ of Jamiat Azadi Iran, which was launched in order to explain the economic conditions and problems of trade unions. By a descriptive-analytical method , this Study tries to show how the status of guilds is reflected in Khalq newspaper?. The result of the research shows that a considerable amount of articles related to this issue shows the wrong economic policy of the government in the entry of corrupt and bad goods into the country and the closure of domestic workshops, bankruptcy and poverty of guilds, which is due to the lack of a correct economic plan and the lack of coordination of economic and The production of the government created problems for the guilds, including the high cost of production raw materials, and the oppression of municipal and police officials. It has also provided solutions based on encouraging the export of goods based on barter trade with the Soviet Union in contrast to Truman's Four Principles and paying attention to the lives of villagers to increase their purchasing power in line with Soviet communist policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Khalq newspaper
  • guilds
  • Tudeh Party
  • tradesmen
  • Soviet communism
کتاب‌نامه
آبراهامیان، یرواند(1377)، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی، تهران: نی.
آپتون، جوزف ام (1361)، نگرشی بر تاریخ نوین ایران، ترجمه: یعقوب آژند، تهران: نیلوفر.
آوری، پیتر( 1382) ، تاریخ معاصر ایران، ترجمه: محمد رفیعی مهرآبادی، تهران: عطایی.
اشرف، احمد(1359)، موانع رشد سرمایه‌داری در ایران، تهران: زمینه.
 اشرف، احمد و بنو عزیزی، علی(1387)، طبقات اجتماعی دولت و انقلاب در ایران، ترجمه: سهیلا ترابی فارسانی، تهران: نیلوفر.
اشرف، احمد(1375)، « نظم صنفی، جامعه مدنی و دموکراسی در ایران»، فصلنامه گفتگو، شماره 14.
بختیار، تیمور(1336)، سیر کمونیسم در ایران، تهران: کیهان.                              
پروشانی و دیگران (1389)، ایرج، بازار در تمدن اسلامی، تهران: کتاب مرجع.
پیردیگار و دیگران، ژان پیر(1387)، ایران در قرن بیستم، ترجمه: عبدارضا هوشنگ مهدوی، تهران: البرز.
حزب توده ایران( 1360)، اسناد و دیدگاه‌ها، تهران: حزب توده.
رجائی، عبدالمهدی (1384)، تاریخ مشروطیت اصفهان، اصفهان: سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان.
رجبی، بهرنگ( 1394)، اقتصاد تحریم نفت، تهران: دنیای اقتصاد.
روزنامه پیشه‌وران ما(1332ش). شماره 80.
روزنامه پیشه‌وران ما(1332ش)، شماره 81.
روزنامه نیروی سوم(1331ش)، شماره 42.
روزنامه کیهان(1332ش)، شماره 2957.
روزنامه کیهان(1331ش)، شماره 2709.
روزنامه کیهان(1331ش)، شماره 2766.
روزنامه کیهان(1331ش)، شماره 2782.
روزنامه کیهان(1331ش)، شماره 2912.
روزنامه کیهان(1331ش)، شماره 2711.
روزنامه کیهان(1331ش)، شماره 2707.
روزنامه کیهان(1332ش)، شماره 2998.
روزنامه اطلاعات(1331ش)، شماره 7802.
روزنامه اطلاعات(1331ش)، شماره 7778.
روزنامه شهباز(1331ش)، شماره 398.
روزنامه شهباز(1331ش)، شماره 191.
روزنامه شهباز(1331ش)، شماره 460.
روزنامه شهباز(1331ش)، 406.
روزنامه بسوی آینده(1231ش)، شماره 760
روزنامه صفدر(1331ش)، شماره 26.
روزنامه مصلحت(1332ش)، شماره 135.
روزنامه خلق(1331ش)، شماره 48.
روزنامه خلق(1331ش)، شماره 49.
روزنامه خلق(1331ش)، شماره 60.
روزنامه خلق(1331ش)، شماره 46.
روزنامه خلق(1331ش)، شماره 19.
روزنامه خلق(1330ش)، شماره 6.
روزنامه خلق( 1330ش)، شماره 17.
روزنامه خلق(1332ش)، شماره 72.
روزنامه خلق( 1332ش)، شماره 78.
روزنامه خلق(1332ش)، شماره 72.
روزنامه خلق( 1332ش)، شماره 70.
روزنامه خلق(1330ش)، شماره 35.
روزنامه خلق(1331ش)، شماره 60.
روزنامه خلق(1331ش)، شماره 34.
روزنامه خلق(1330ش)، شماره 1.
روزنامه خلق(1332ش)، شماره 71.
روزنامه خلق(1331ش)، شماره 66.
روزنامه خلق( 1331ش)، شماره 54.
روزنامه خلق( 1331ش)، شماره 58.
روزنامه خلق( 1332ش)،  شماره 71.
روزنامه خلق( 1331ش)، شماره 38.
روزنامه خلق( 1330ش)، شماره 15.
روزنامه خلق(1330ش)، شماره 17.
روزنامه خلق(1330ش)، شماره 20.
روزنامه خلق(1330ش)، شماره 19.
روزنامه خلق(1331ش)، شماره 51.
روزنامه خلق(1330ش)، شماره 3.
روزنامه خلق( 1330ش)، شماره 7.
روزنامه خلق(1331ش)، شماره 61.
روزنامه خلق(1331ش)، شماره 37.
روزنامه خلق(1331ش)، شماره 23.
روزنامه خلق( 1331ش)، شماره 56.
روزنامه خلق(1331ش)، شماره 23.
روزنامه خلق(1331ش)، شماره 51.
روزنامه خلق(1331ش)، شماره 42.
روزنامه خلق(1331ش)، شماره 38.
روزنامه خلق(1331ش)، شماره 25.
روزنامه خلق(1331ش)، شماره 39.
روزنامه خلق(1330ش)، شماره 15.
روزنامه خلق(1330ش)، شماره 4.
روزنامه خلق(1331ش)، شماره 37.
روزنامه خلق(1332ش)، شماره 74.
روزنامه خلق(1331ش)، شماره 63.
روزنامه خلق(1331ش)، شماره 61.
روزنامه خلق(1331ش)، شماره 56.
روزنامه خلق( 1331ش)، شماره 50.
روزنامه خلق(1331ش)، شماره 48.
روزنامه خلق(1331ش)، شماره 51.
روزنامه خلق(1331ش)، شماره 23.
روزنامه خلق(1330ش)، شماره 13.
روزنامه خلق(1331ش)، شماره 34.
روزنامه خلق(1331ش)، شماره 43.
روزنامه خلق(1331ش)، شماره 41.
روزنامه خلق(1331ش)، شماره 23.
روزنامه خلق(1331ش)، شماره 45.
روزنامه خلق(1332ش)، شماره 69.
روزنامه خلق(1332ش)، شماره 68.
روزنامه عصر اقتصاد( 1330ش)، شماره 62.
روزنامه عصر اقتصاد( 1330ش)، شماره 61.
روزنامه عصر اقتصاد(1330ش)، شماره 85.
روزنامه عصر اقتصاد(1330ش)، شماره 64.
شیرین بخش، زهره(1400)، چالش‌های اصناف در دوره پهلوی اول، تهران: تاریخ معاصر.
صدرزاده، ضیاءالدین (1346)، صادرات ایران از دیدگاه رشد اقتصادی، تهران: شمس.
عظیمی، فخرالدین(1383)، حاکمیت ملی و دشمنان آن، تهران: نگاه آفتاب.
غنی نژاد، موسی(1395)،اقتصاد و دولت در ایران، تهران: اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی.
همان (1392)، صنایع کهن در دوره قاجار، ترجمه: علیرضا بهارلو، تهران: پیکره.
فوران، جان(1392)، مقاومت شکننده، ترجمه: احمد تدین، تهران: رسا.
کسروی، احمد (1363)، تاریخ مشروطه ایران، تهران: صدای معاصر.
کاتوزیان، محمد علی همایون (1372)، اقتصاد سیاسی ایران، ترجمه: محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران: مرکز.
کشاورز، فریدون( 1379)، خاطرات سیاسی؛ به کوشش علی دهباشی، تهران: آبی.
کیوانی، مهدی(1379)، پیشه‌وران و زندگی صنفی آنها در عهد صفویه، ترجمه: یزدان فرخی، تهران: امیر کبیر.
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی(1331)، پرونده 55/00010/09160/431.
لمبتن، آن(1360)، نگرشی بر جامعه اسلامی در ایران، ترجمه: یعقوب آژند، تهران:مولی.
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 6، جلسه 150.
وزارت دارایی (1331)، آمار بازرگانی کشور شاهنشاهی ایران، تهران: بانک ملی.
هوشنگ مهدوی، عبدالرضا (1384)، سرنوشت یاران مصدق، تهران: علمی.
همراز، ویدا (1381)، بررسی اهداف و عملکرد اصل چهار ترومن، تهران: وزارت امور خارجه.