اهداف و چشم انداز

رویکرد کلی این مجله، انتشار مقاله‌ها و جستارهای پژوهشی در زمینه تاریخ ایران به طور عام و تاریخ فرهنگی ایران به طور خاص است. مجله از انتشار یافته های نوآورانه پژوهشگران که بتواند جنبه ها، آماری از فرهنگ و تمدن ایران را روشن کند، استقبال می کند. بنابراین، قلمرو موضوعی مجله بسیار گسترده است و  برخی از موضوعات پیشنهادی شامل زمینه هایی چون: تاریخ فرهنگی، فرهنگ و تحولات فرهنگی در ایران، اندیشه‌ها و رویکردهای فرهنگی، بازشناسی جریان‌های فکری و فرهنگی؛ آداب و رسوم ایرانیان؛ حیات فکری جامعه ایران؛ تحلیل و تبیین اندیشه‌های بزرگان دینی و فرهنگی ایران؛ جامعه اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران؛ تعاملات فرهنگی ایران با دیگر ملت‌ها، ملل و نحل؛ جنبش‌های سیاسی در ایران؛ نقش انگیزه‌ها و انگاره‌ها در تحولات سیاسی ایران آداب ملک داری؛ تدبیر سیاسی حکومت گران؛ و هر نوع جستار پژوهشی عمیق در بارۀ تاریخ و فرهنگ ایران. تاریخ علوم انسانی ایران، نهادها و موسسات علمی و تمدنی، تاریخ نگاری و .... می شود.