اهداف و چشم انداز

رویکرد کلی انتشار مقالات پژوهشی در زمینة تاریخ فرهنگی ایران است .برخی از موضوعات پیشنهادی نشریه عبارتند از: تاریخ تحولات فرهنگی در ایران؛ بازشناسی جریان ها و جنبش های سیاسی در ایران؛ نقش انگیزه ها و انگاره ها در تحولات سیاسی ایران؛ آداب و رسوم ایرانیان؛ حیات فکری جامعة ایران؛ تحلیل و تبیین اندیشه های بزرگان دینی و فرهنگی ایران؛ جامعة اقلیت های دینی و مذهبی در ایران؛ تعاملات فرهنگی ایران با دیگر ملل و نحل ؛ آداب ملک داری؛ هوشمندی و تدبیر سیاسی حکومت گران؛ و ....