درباره نشریه

صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مدل دسترسی به مقالات: دسترسی به مقالات در فرمت Pdf  آزاد است.

حق نشر :این نشریه دارای دسترسی باز، تحت قوانین گواهینامه بین‌المللی Creative Commons Attribution 4.0 International License منتشر می‌شود که اجازه اشتراک (تکثیر و بازآرایی محتوا به هر شکل) و انطباق (بازترکیب، تغییر شکل و بازسازی بر اساس محتوا) را می‌دهد

 دوفصلنامه «فرهنگ (ویژه تاریخ)» که از سال 1383 و بر اساس مصوبه 1343/2910/3  کمیسیون نشریات وزارت علوم، امتیاز علمی ـ پژوهشی دریافت کرده بود، از تاریخ 28/4/89 با مصوبه 407/11/3 به «جستارهای تاریخی» تغییر نام بافته است. مجله جستارهای تاریخی دوفصلنامه علمی  است که پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر  می­کند.

رتبه نشریه  در نظام ارزشیابی کمیسیون نشریات وزارت علوم "ب" است.