درباره نشریه

 

درباره نشریه:

دوفصلنامه «فرهنگ (ویژه تاریخ)» که از سال 1383 و بر اساس مصوبه 1343/2910/3  کمیسیون نشریات وزارت علوم، امتیاز علمی ـ پژوهشی دریافت کرده بود، از تاریخ 28/4/89 با مصوبه 407/11/3 به «جستارهای تاریخی» تغییر نام بافته است. مجله جستارهای تاریخی دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی است که پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر     می­کند.
   موضوعات مقالات قابل ارسال:   آداب ملکداری -  آداب و رسوم اجتماعی -  تاریخ نگری -  حیات فکری و ملل و نحل -  هوشمندی و تدبیر سیاسی

اعضا هیات تحریریه

1-  پروین ترکمنی آذر – استاد – ptorkamanyazar@gmail.com- تاریخ –

2-  ناصر تکمیل همایون – استاد – jtarikh@ihcs.ac.ir  - تاریخ -

3-  اللهیار خلعتبری – استاد بازنشسته - jtarikh@ihcs.ac.ir - تاریخ -

4- علیرضا ملایی توانی - دانشیار تاریخ ایران اسلامی

5-  حسین مفتخری – دانشیار - moftakhari@tmu.ac.ir - تاریخ –

 6-  شهرام یوسفی فر – shyousefifar@yahoo.com- استاد - تاریخ –

اعضای هیات تحریریه بین المللی :

1-  ویلیام فلور- پژوهشگر تاریخ سیاسی اجتماعی ایران -  willem.floor@gmail.com

2-  روئی متی - استاد تاریخ - matthe@udel.edu