داوران

رای داوری مقاله‌های ارسال‌شده به دوفصلنامۀ «جستارهای تاریخی» از شیوۀ «دوسویه‌ناشناس» (Double blind peer review) استفاده می‌شود. در این روش، داوری مقاله به دو داور سپرده می‌شود که با موضوع مقاله آشنا و در آن متخصص باشند اما نام نویسنده برای داوران و همچنین نام داوران برای نویسنده مشخص نیست.

فهرست داوران بین المللی:

1-سید محمود سادات بیدگلی،استادیار گروه تاریخ پزوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

https://publons.com/researcher/3114063/seyyedmahmood-sadat-bidgoli/

2-غلامرضا عزیزی، پژوهشگر سازمان استاد و کتابخانه ملی

https://publons.com/researcher/2026240/gholamreza-azizi/

3-شهلا بختیاری، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه الزهرا

https://publons.com/researcher/3784748/shahla-bakhtiari/

4-اسماعیل حسن زاده، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه الزهرا

https://publons.com/researcher/4250536/esmail-hassanzadeh/

5- اسماعیل سنگاری، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

https://publons.com/researcher/1940741/hamid-reza-peighambari

6-حسن الهیاری،استاد دانشگاه خلیج فارس

https://publons.com/researcher/1940734/hassan-allahyari

7-صفورا برومندف استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

https://publons.com/researcher/4969327/safura-borumand

 

داوران نشریه در سال 1400:

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

سمت / سازمان

مرتضی

دهقان نژاد

دانشیار

استادیار دانشگاه تهران

محمدسالار

کسرایی

دانشیار

دانشیار  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

غلامحسین

زرگری نژاد

استاد

استاد بازنشسته گروه تاریخ دانشگاه تهران

حسین

بادامچی

استادیار

دانشگاه تهران

صفورا

برومند

استادیار

استادیار پزوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

علی‌رضا

ملائی توانی

دانشیار

دانشیار تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

احمد

ابوحمزه

مربی

مربی گروه علوم انسانی دانشگاه فرهنگیان

محمد تقی

ایمان پور

استاد

گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد

شهرام

جلیلیان

استاد

استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز

سید اصغر

محمودآبادی

استاد

گروه تاریخ، دانشکده ادبیات، دانشگاه اصفهان

محمدامیر

احمدزاده

استادیار

استادیار پژوهشگاه علوم نسانی

علی

سالاری شادی

دانشیار

هیئت علمی،دانشگاه ارومیه

مهناز

شایسته فر

دانشیار

دانشیار   هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس تهران

الهام

ملکزاده

 

استادیار پزوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

بشری

دلریش

استادیار

هیات علمی دانشگاه اراک

زهرا

علیزاده بیرجندی

دانشیار

عضو هیأت علمی گروه تاریخ دانشگاه بیرجند

محبوبه

شرفی

دانشیار

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی  یادگار امام

عبدالرسول

خیراندیش

استاد

استاد تمام دانشگاه شیراز

علی اکبر

جعفری

دانشیار

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

زهرا

حامدی

استادیار

گروه تاریخ، دانشگاه ازاد داراب

یعقوب

آژند

استاد

گروه تاریخ ، علوم انسانی ، دانشگاه تهران ، ایران

فاطمه

مدرسی

استاد

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه

حسن

حضرتی

دانشیار

دانشگاه تهران

پروین

ترکمنی آذر

دانشیار

دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

محسن

بهشتی سرشت

استادیار

عضوهیات علمی/دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

سید هاشم

آقاجری

دانشیار

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس

هوشنگ

خسروبیگی

دانشیار

دانشیار دانشگاه پیام نور

حسن

زندیه

استادیار

گروه تاریخ، دانشکده ادبیات، دانشگاه تهران، تهران، ایران

شهرام

یوسفی‌فر

دانشیار

استاددانشگاه  تهران

مسلم

سلیمانی یان

استادیار

استادیارگروه تاریخ دانشگاه ایلام

حجت

فلاح توتکار

استادیار

استادیار تاریخ  دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)قزوین

هادی

وکیلی

دانشیار

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد

حمید

کرمی پور

استادیار

دانشیار دانشگاه تهران

نعمت الله

صفری  فروشانی

دانشیار

جامعه المصطفی

علی اصغر

میرزایی

دانشیار

گروه تاریخ دانشگاه اراک

سهراب

یزدانی

دانشیار

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه خوارزمی

محمد حسن

رازنهان

استاد

استاد دانشگاه خوارزمی

سید ابوالفضل

رضوی

دانشیار

دانشگاه خوارزمی

روح الله

بهرامی

دانشیار

دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه

حسین

مفتخری

استاد

استاد دانشگاه خوارزمی

کورش

صالحی

استادیار

عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان

سهیلا

ترابی فارسانی

دانشیار

دانشیار گروه تاریخ،واحدنجف آباد،دانشگاه آزاد اسلامی،

داود

اصفهانیان

استاد

استاد تمام گروه تاریخ، دانشگاه آزاد اسلامی

جواد

عباسی

دانشیار

دانشیار  گروه تاریخ/ دانشگاه فردوسی مشهد

علی

ططری

استادیار

عضو موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی .

عبدالرحمن

حسنی فر

استادیار

 پژوهشکده تاریخ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

محسن

رحمتی

استاد

استاد گروه تاریخ دانشگاه لرستان

علی

باغدار دلگشا

سایر

دانشگاه فردوسی مشهد

جواد

نیستانی

دانشیار

دانشگاه تربیت مدرس

اسماعیل

سنگاری

دانشیار

دانشگاه اصفهان

حسین

آبادیان

استاد

استاد تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی

محمدجعفر

چمنکار

دانشیار

تاریخ.دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه ارومیه.ارومیه.ایران