اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علی رضا ملایی توانی

تاریخ ایران اسلامی دانشیار پایه 17

.historicalstudy.ihcs.ac.ir/
jostarhayetarikhigmail.com
88046891-3

سردبیر

پروین ترکمنی آذر

استاد پژوهشکده تاریخ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.ihcs.ac.ir/history/fa/page/362/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1
ptorkamanyazaryahoo.com
88046891-3

جانشین سردبیر

الهام ملک زاده

تاریخ استادیار گروه تاریخ/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

.historicalstudy.ihcs.ac.ir/journal/editorial.board
elhammalekzadehihcs.ac.ir
88046891-3

اعضای هیات تحریریه

پروین ترکمنی آذر

تاریخ ایران اسلامی استاد:پژوهشگاه علوم انسانی

historicalstudy.ihcs.ac.ir.
ptorkamanyazargmail.com
88046891-3

ناصر تکمیل همایون

تاریخ استاد:پژوهشگاه علوم انسانی

.historicalstudy.ihcs.ac.ir
daftaremajallehgmail.com
88046891-3

اللهیار خلعتبری

تاریخ ایران اسلامی استاد بازنشسته

.historicalstudy.ihcs.ac.ir
akhalatbariyahoo.com
88046891-3

علیرضا ملایی توانی

تاریخ ایران اسلامی دانشیار تاریخ ایران اسلامی

mollaiynetyahoo.com

حسین مفتخری

تاریخ ایران اسلامی دانشیار

historicalstudy.ihcs.ac.ir.
moftakharitmu.ac.ir
88609257

شهرام یوسفی فر

تاریخ ایران اسلامی استاد

historicalstudy.ihcs.ac.ir.
shyousefifaryahoo.com
88609257

اعضای هیات تحریریه بین المللی

رودی متی

تاریخ استاد

.historicalstudy.ihcs.ac.ir
mattheudel.edu

ویلیام فلور

تاریخ پژوهشگر تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران

magepublishers.com/authors/willem-floor/
willem.floorgmail.com
.

دبیر اجرایی

رکسانه شاکری

. مدیر اجرایی/ پژوهشگاه علوم انسانی

jostarhayetarikhigmail.com
.