دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، مهر 1400، صفحه 1-450 (پاییزو زمستان 1400) 
تأملی بر سه عامل اصلی شکل گیری بابیه

صفحه 127-158

10.30465/hcs.2022.38034.2504

جواد عباسی کنگوری؛ امیرتیمور رفیعی؛ رضا شعبانی صمغ آبادی