دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، آبان 1401، صفحه 1-230 
تحولات مرزی سرحد پشتکوه در عصر قاجار

صفحه 1-35

10.30465/hcs.2022.42447.2671

علیرضا اسدی؛ کیوان شافعی؛ سید محمد شیخ احمدی