بررسی رویکرد نشریات لرستان به توسعه استان در دورة پهلوی دوم(1334-1330)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

2 نویسنده و پژوهشگر تاریخ

10.30465/hcs.2022.41723.2642

چکیده

با روی کار آمدن پهلوی دوم و بویژه از سال 1330 به بعد دولت عامل و آمر جدی توسعه و نوسازی شد. هدف توسعه مورد نظر دولت، رشد اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایران بوده است. استان لرستان نیز به مانند دیگر مناطق کشور تحت تأثیر فعالیتهای مربوط به توسعه در مرکز قرار گرفت. بخشی از این فعالیتها در مطبوعات محلی لرستان منعکس و مورد نقد و بررسی صاحبان قلم قرارگرفت. پژوهش حاضر تلاش دارد تا با بررسی و ارزیابی رویکرد نشریات محلی لرستان به توسعه در طی سالهای 1330 تا 1334 به این پرسش اصلی که « نشریات لرستان چه رویکردی به توسعه داشته‌اند و از دیدگاه آنان موانع توسعه نیافتگی استان چه بوده است؟» پاسخ دهد. روش پژوهش مبتنی بر تحلیل محتوای تیترها، مقالات و مطالب موجود در نشریات است. در این رهیافت ضمن استخراج مفاهیم مرتبط با شاخص‌های توسعه و سنجش کمّی، به تحلیل و ارزیابی آنها پرداخته می‌شود. یافته‌های بررسی نشان می‌دهد بواسطه همزمانی نشر این مطبوعات با انتخابات هفدهم شورای ملی و نیز آزادی نسبی در دوران نخست وزیری مصدق، مباحث مربوط به توسعه سیاسی، فراوانی بیشتری در این نشریات داشته است. نویسندگان این مطالب برخوردی واقع بینانه با مشکلات و موانع توسعه نیافتگی استان داشته-اند و ضمن تأکید بر فرهنگ به عنوان اساسی‌ترین پایه اصلاحات وتوسعه، سرمایه گذاری و نوسازی در این بخش را منوط به رفع مشکلات اقتصادی جامعه دانسته‌اند. توجه به ظرفیت‌های بومی وترویج فرهنگ مشارکت عمومی جهت رفع مشکلات اجتماعی، اقتصادی از راهکارهای مورد نظر این نشریات است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Approach of Lorestan Publications to the Development of the Province in the Second Pahlavi Era (1330-1334)

نویسنده [English]

  • mahammadali jodaki 2
2 Author and researcher of history
چکیده [English]

This study has been done by investigating 92 issues from eight titles of printed publications in Lorestan during the years 1330-1334. The purpose of this study is to review and evaluate the approach of these publications to reform and development in the province during these years. The main question of this research is that “what approach did Lorestan publications have to development in various economic, political, social and cultural fields?” In their view, what are the obstacles to the province's underdevelopment and what strategies have they offered to solve Lorestan's backwardness? Attempts are made to extract the characteristics and concepts related to development in these four sections from the titles and content of articles and materials contained in these publications and to analyze and evaluate them more than just quantifying them. The findings show that due to the coincidence of their publication with the 17th National Assembly elections and the relative freedom during the time of Dr. Mossadegh working as Prime Minister, issues related to political development have become more frequent in these publications. The authors of these articles have had a realistic approach to the problems and obstacles of the province's underdevelopment. While emphasizing culture as the most fundamental basis for reform and development, they have made investment and modernization in this sector conditional on solving the economic problems of the society. Paying attention to local capacities and promoting a culture of public participation to solve social and economic problems is one of the solutions considered by these publications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Publication
  • Lorestan
  • Development
  • Development Obstacles
  • Second Pahlavi
منابع
نشریات:
امید عشایر، سال اول، شماره 13،6شهریور 1331 ش.
روزنامه مجلس، سال دوم،شماره 13، ذیقعده 1326ق.
----------، سال دوم،شماره 76 ، 15صفر1326ق.
زبان لرستان، سال اول،شماره 1،9مرداد1330ش.
--------، سال اول، شماره2، 16مرداد 1330ش.
--------،سالاول، شماره 4، 30مرداد 1330ش.
صدای لرستان، سال اول،شماره1، 1330ش.
---------، سال اول، شماره 2، 1330ش.
---------، سال اول، شماره 4، 1330ش.
---------، سال اول، شماره 8، 1330ش.
---------، سال اول، شماره 16، 1330ش.
طلیعه لرستان، سال اول، شماره 2،دوم آبان 1330ش.
---------، سال اول، شماره 3، نهم آبان 1330ش.
---------، سال اول، شماره 4،شانزدهم آبان 1330ش.
---------، سال اول، شماره 5، 22آبان 1330ش.
---------، سال اول، شماره 6، 30آبان 1330ش.
---------، سال اول، شماره 7، 16 آذر1330ش.
فروغ لرستان، سال اول،شماره 6، 1330ش.
لرستان جوان، سال اول،شماره 3، 1330ش.
--------، سال اول، شماره 5، 1330 ش
ندای فرهنگ خرم آباد، سال اول، شماره 1، 1330ش.
---------------، سال اول، شماره 2، 1330ش.
---------------، سال اول، شماره 3، 1330ش.
---------------، سال اول، شماره 5، 1330ش.
---------------، سال اول، شماره 7، 1330ش.
---------------، سال اول، شماره 9، 1330ش.
---------------، سال اول، شماره 13، 1330ش.
---------------، سال اول، شماره 25، 1330ش.
ندای گلشن، سال اول، شماره 5، هشتم آذر 1333ش.
--------، سال دوم، شماره 18، 1334ش.
 
کتب و مقالات:
آبراهامیان،یراوند(1392)، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی ، تهران ، نشر نی.
اتابکی،تورج(1376)،آذربایجان درایرانمعاصر،ترجمهمحمدکریم اشراقی ،تهران ،توس.
ازکیا،مصطفی(1387)، جامعه شناسی توسعه و توسعه نیافتگی روستایی ایران ، تهران،اطلاعات .
ـــــــــــــــــــ(1381)، جامعه شناسی توسعه، تهران،نشرکلمه.
اشرف،احمد(1359)، موانع موانع تاریخی رشد سرمایه داری درایرانودورهقاجاریه.تهران، انتشارات زمینه.
باردن، لورنس(1374)تحلیل محتوا، ترجمه ملیحه آشتیانی و محمد یمنی دوزی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
برک،پیتر(1390)،تاریخ ونظریه  اجتماعی،ترجمه غلامرضا جمشیدیها، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
برو،یانروکس(1370)،جامعه شناسی توسعه: نظریه­های توسعه نیافتگی، ترجمه مصطفی ازکیا، با همکاری محمدسعید ذکائی،تهران، نشر توسعه.
حائری، عبدالهادی(1368)، تاریخ جنبش ها وتکاپوهای فرماسونگری درکشورهای اسلامی،مشهد،انتشارات آستان قدس رضوی.
حسینی، محمد(1377)،«انجمن اخوت:طریقت وسیاست»، تاریخ معاصرایران، سال2،شماره 6،صص54-7.
حیدرپور کلیدسر، محمد و دیگران(1396) واکاوی موانع فرهنگی توسعه سیاسی در ایران(عصر پهلوی دوم)، مطالعات فرهنگ- ارتباطات، دوره هیحدهم، شماره چهلم،صص1-32
رجب زاده، احمد (1378)، جامعه شناسی توسعه ، تهران ،سلمان .
روشه،گی(1366)،تغییرات اجتماعی ،ترجمه منصور وثوقی ،تهران،نشرنی.
زاهدی اصل،محمد(1381)،مبانی رفاه اجتماعی، چاپ اول،تهران،انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.
سریع القلم، محمود(1372)، عقل و توسعه نیافتگی ،تهران ،نشرسفیر.
شیخ زاده، حسین(1384)، نخبگان و توسعه در ایران ،تهران ،مرکز بازشناسی اسلام وایران.
صدرهاشمی، محمد(1363)،تاریخ جرائد ومجلات ایران، اصفهان، کمال.
عظیمی، فخرالدین(1387)،بحران دموکراسی در ایران 1332ـ1320، ترجمه عبدارضا هوشنگ مهدوی  و بیژن نوذری ، تهران ،آسیم.
عبداللهی، محمد و فیروز راد(1388)، بررسی روند تحول و موانع توسعه سیاسی در ایران(1304-1382)، مجله جامعه­شناسی ایران، دوره دهم، شماره 1، صص29-63
فراگنر، برت.گ(1377)، خاطرات نویسی ایرانیان، ترجمه مجید جلیلوند رضایی، تهران، علمی وفرهنگی.
فلاحی­سیف­الدین، علی ، علی امیری و داراب ولی­زاده(1393)، ریشه­های توسعه نیافتگی سیاسی در استان لرستان، فصلنامه تاریخ دانشگاه آزاد محلات، دوره 9، شماره 35، صص1-33
قاسمی، فرید(1390)، اسناد خرم آباد، تهران، کتابخانه موزه و مرکزاسناد مجلس شورای اسلامی.
---------(1370) ،تاریخ روزنامه نگاری ایران، تهران،وزارت فرهنگ وارشاداسلامی.
---------(1387)،پیشینه ارتباطات و تاریخ مطبوعات خرم آباد،خرم آباد ،سیفا.
---------(1370)،«تاریخچه مطبوعات لرستان»،مجله رسانه ،ش8،صص51ـ48.
---------(1378)،خرم آبادشناسی 1،خرم آباد،افلاک.
---------(1378) خرم آبادشناسی 2،خرم آباد،افلاک.
کدی،نیکی.آر(1387)، ایران دوران قاجاروبرآمدن رضاخان (1304-1175)،ترجمه مهدی حقیقت خواه ،تهران فققنوس ،چ سوم.
کرونین، استفانی(1383)،شکل گیری ایرننوین:دولت و جامعه در دوران رضاشاه ،ترجمه مرتضی ثاقب فر،تهران ،جامی،چ اول.
نراقی، یوسف(1379)توسعه وکشورهای توسعه نیافته ،تهران ،شرکت سهامی انتشار.
والیزاده­معجزى‏، محمدرضا (1380)،تاریخ لرستان روزگار قاجار‏،به تصحیح حسینوالیزادهمعجزى و محمد والیزادهمعجزى، ‏تهران، حروفیه ،چ اول .
-----------(1382)،تاریخ لرستان روزگار پهلوى‏،بهتصحیح حسینوالیزادهمعجزى و محمد والیزادهمعجزى، ‏تهران، حروفیه،چ اول .
ویلسن، سرآرنولد(1363)، سفرنامه ویلسن ، ترجمه حسین سعادت نوری ، تهران ،وحید ،چ 2
همایون کاتوزیان، محمدعلی(1385)، اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی ،تهران ، مرکز ، چ دوازدهم.
coxhead, Ian (2008)”Economic Development and the Enviormen”in The  New Palgrave Dictionary of Economics,ed by stevenN.durlauf and lowrenceE.blume, Macmillan Publisher ltd.
Gilchrist, Alison (2009), The well-connected Community: A Networking Approach to Community Development, Second Edition, UK, University of Bristol