دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، دی 1398، صفحه 1-80 
تهاجم اعراب مسلمان به ایران:عملیات جهادی یا کشورگشایی

صفحه 109-129

10.30465/hcs.2020.5084

زهرا جهان؛ محمدتقی ایمان پور؛ حسین مفتخری؛ جواد عباسی