دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، خرداد 1397 
بررسی رویکردهای تاریخ نگاری ثعالبی

صفحه 109-130

10.30465/hcs.2018.3640

مجتبی خلیفه؛ محمد حسن الهی زاده؛ ستاره غفاری بیجار


نوارهای سلطنتی ساسانی در امپراطوری بیزانس

صفحه 131-158

10.30465/hcs.2018.3641

احمد زارع ابرقویی؛ سید عباس ذهبی؛ مالک حسینی؛ هادی صمدی