دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 1-130 
تحول‌های دینی عصر صفویه و نقش عالمان عاملی: مطالعۀ موردی محقق کرکی و شهید ثانی

صفحه 1-18

صادق آئینه‌وند؛ سید‌هاشم آقاجری؛ محمد‌کاظم رحمتی؛ حسین مفتخری


بازشناسی سه جریان سیاسی جنبش جنگل و مواضع و دیدگاه‌های آنها

صفحه 31-56

زاهد غفاری هشجین؛ عباس کشاورز شکری؛ عباس نعیمی جورشری