انگیزه‌های سیاسی و انگاره‌های ملی در مشروطیت (مطالعۀ موردی تغییر نام مجلس)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه شیراز

چکیده

تشکیل مجلس و پذیرش نوعی نظام پارلمانی از سوی مظفر‌الدین‌شاه از جمله نتیجه‌های انقلاب مشروطیت ایران بود. این مجلس که در نخستین فرمان صادرشده در تشکیل آن (14 جمادی‌الثانی 1324) نام ویژه‌ای نداشت در فرمان بعدی (16 جمادی‌الثانی) عنوان مجلس شورای اسلامی یافت و در آخرین فرمان که به فاصلۀ چهار روز از نخستین آنها صادر شد نام مجلس شورای ملی گرفت. انگیزه‌های سیاسی ناشی از بدبینی مشروطه‌خواهان به دولتمردان از یک سو و ترس از تنگ‌نظران به سبب مصادره به مطلوب نام مجلس که به نادیده گرفتن حقوق ملت و آزادی آنها می‌انجامید از سوی دیگر، نشان از علت تبدیل فرمان‌ها و نام‌گذاری‌های مختلف آن دارد. مقاله در صدد بیان دلیل تغییر نام مجلس در سه فرمان یادشده و انگیره‌های سیاسی مؤثر در این تغییر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political Motives and National Suppositions in Constitutional Revolution (Case Study:Changing the Parliament's Name)

نویسنده [English]

  • Mohammad Mehdi Moradi Khalaj
Assistant Professor of History, University of Shiraz
چکیده [English]

The formation of parliament and acceptance a kind of parliament system by Mozaffar – al – Din shah, Was a result of Constitution Movement. This Parliament in the first command in its formation didn’t have specific name. In the next command the parliament was named. Islamic Parliament and the last command - four days later – were named the National Parliament. Research about these changes of names, showed that political motives from pessimism of supports of constitution on governmental functionaries on one side, and afraid of confiscate by opponents on the other side. This Article wants to explain the effects of political motives on these changes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • parliament
  • Islamic parliament
  • National parliament