نقش سیاست‌های فرهنگی دورۀ رضاشاه در وضعیت آموزش و پرورش تبریز

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه تبریز

2 کارشناس ارشد تاریخ

چکیده

در عرصۀ آموزش و پرورش تبریز در دورۀ رضاشاه دگرگونی‌های گسترده‌ای ایجاد شد که بخشی از آن به بعد کمّی (امور عمرانی و تعداد دانش‌آموزان) و بخش دیگر به بعد محتوایی (متن‌های آموزشی و فوق‌برنامه‌ها) مربوط می‌شد. سیاست‌های فرهنگی حکومت وقت بیشترین تأثیر را بر هر دو بعد کمّی و کیفی آموزش و پرورش تبریز بر جای گذاشت. بازشناسی سیاست‌گذاری‌های فرهنگی حکومت رضاشاه و تأثیر آن بر جریان آموزش و پرورش در تبریز محور مطالعه در تحقیق حاضر است. این تحقیق از نوع بنیادین و روش آن توصیفی ـ تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Situation of Educational Affairs in Tabriz during the Pahlavi I and Riza Shah’s Cultural Policy toward It

نویسندگان [English]

  • Jalil Na’ebian 1
  • Muharram Qulizadeh 2
1 Assistant Professor of History, university of Tabriz
2 M.A. Scholar of History, University of Tabriz
چکیده [English]

The situation of educational affairs in Tabriz experienced significant changes during Pahlavi I (1304-1320/1925-1941). Some of these changes happened in structural and statistic aspects of educational affairs and some others affected the content of texts and extra curricle programs. In any case, both aspects of Tabriz education -pedagogic texts and nonscheduled programs- were affected deeply by formal cultural policy of Riza Shah’s government. Central to this survey is a reconsideration of effects of Pahlavi I’s cultural policy on educational affairs. This is a basic appraisal of this matter and the methodology we have used may call a descriptive – analytical one.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational affairs
  • Cultural policies
  • Tabriz
  • Pahlavi I
  • Reza Shah