دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 1-150 
مدارس زرتشتیان در دورة قاجار

صفحه 109-133

جلیل نایبیان؛ جواد علیپور سیلاب