بنیاد و ساختار نظام قانون‌‌گذاری و نمایندگی در آرای علمای مشروطه‌‌خواه (با کانونی‌بودن آرای شیخ محمدحسین نائینی و شیخ اسماعیل محلاتی)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه تبریز

2 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تبریز

چکیده

انقلاب مشروطیت فصلی تازه در تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران‌‌زمین به‌‌شمار می‌آید. در پی این انقلاب، انگاره‌‌هایی جدید در پهنة سیاسی کشور به‌‌میان آمد. انقلاب مشروطیت برایند خواست جامعة ایرانی است برای انضمامی‌کردن بسیاری از فراورده‌‌های ذهنی و ایده‌‌آل‌‌هایش. قانون‌‌گذاری و وکالت و یا نمایندگی انگاره‌‌ای بود که در سایة برپایی مجلس شورای ملی برجسته شد. مقالة پیش‌‌رو به دنبال بررسی و کندوکاو در بنیادها و ساختار این نظام از زاویة دید علمای مشروطه‌‌خواه این عصر است. برای سازمان‌‌دهی بیش‌تر این پژوهش، کوشش شده است تا کانون بحث بر آرای دو عالم برجستة این عصر، شیخ محمدحسین غروی نائینی با رسالة تنبیه الامة و تنزیه الملة، و شیخ اسماعیل محلاتی با رسالة اللئالی المربوطه فی الوجوب المشروطه، استوار شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Foundation and Structure of the Legislation and Representation System in the Views of Parliamentarian Scholars (With the Centrality of the View of Sheikh Mohammad Hossein Naeini and Sheikh Esmaeel Mahallati)

نویسندگان [English]

  • Amir Rezaeipanah 1
  • Rajab Izadi 2
1 M. A. in Political Science, Tabriz University
2 Assistant Professor of Political Science, Tabriz University
چکیده [English]

Constitutional revolution is considered as a new stage in Iran's social and political history. Following this revolution, some modern notions and perspectives took place in the country's political arena. The constitutional revolution is the outcome of the will of the Iranian society in order to make most of its ideals and mental products concrete. One of these notions was the legislation and the other was the representation that in the shade of the establishment of the national council parliament became salient. This article aims at investigating this system's foundations and structure from the viewpoint of the recent parliamentarian scholars. So the centrality of this article, in order to have a better organization and objectivity, is on the views of two important current scholars who are sheikh Mohammad Hussein Gharovi Naeini and especially his book “tanbih alomma va tanzih alamella” and sheikh Esmaeel Mahallati and his book “al laeali almarbotah fi alvojob almashrootah”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constitutional Revolution
  • national council parliament
  • legislation
  • attorney and representation
  • parliamentarian scholars
  • Naeini and Mahallati