مدارس زرتشتیان در دورة قاجار

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه تبریز

چکیده

زرتشتیان، از اقلیت‌های دینی ایران، تا اواسط دورة قاجاریه مثل اغلب ساکنان ایران از داشتن سواد و مدرسه محروم بودند. آموزش و پرورش در میان زرتشتیان بیش‌تر آموزش مسائل دینی را شامل می‌شد. شکل‌گیری مدارس جدید از زمان ورود نخستین فرستادة پارسیان، «مانکجی لیمجی هوشنگ هاتریا»، عملی شد، او توانست در مدت حضورش در ایران مدارسی را برای کودکان زرتشتی تأسیس کند. بعد از او هم دیگر فرستادگان پارسی ازجمله کیخسرو جی خان‌صاحب کار او را ادامه دادند. ارباب کیخسرو شاهرخ هم در تأسیس مدارس بسیار کوشا بود. مدارس زرتشتیان خاص پسران نبود و مدارسی هم برای دختران زرتشتی تأسیس شد. در این مقاله سعی شده است با رویکردی تحقیقی و تحلیلی تأثیرات مدارس در پیشرفت فرهنگی و اجتماعی زرتشتیان ایران بررسی شود و نشان داده شود که این مدارس زمینه را برای حضور زرتشتیان در عرصة اجتماع ایران فراهم ساختند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Zaroastrian School in Qajar Period

نویسندگان [English]

  • Jalil Naiebian 1
  • Javad Alipour 2
1 Associate Professor of History, Tabriz University
2 Ph.D Student in History, Tabriz University
چکیده [English]

Zaroastrian as an Iranian minority like most residents of Iran has neither any school nor any educational official center till mid-Qajar period. They attentioned to training programs as religious education for children. The formation of modern school with new style has began since entry of the first parsian envoy to Iran whose named manekjy limjy Houshang Hateria. He would build new schools for zaroastrian children in time presence in Iran. After him, other Persian envoys such as Keikhosrow G. Khansaheb continued his work to building new schools. Arbab Keikhosrow Shahrokh was diligent in making schools. Zaroastrian Schools was not dedicated solely to educating boys but it were founded schools for Zaroastrian girls' education. In this paper, we want to review effects of new schools on cultural and social advancement of Iranian Zaroastrians with an analytical approach. It is necessary to show that new schools were able to attend field for Zaroastrian in Iranian social scene.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zaroastrian
  • schools
  • Manekjy
  • Parsian