دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-184 
2. بررسی تحلیلی ساختار قدرت سیاسی ـ اجتماعی در ایل بختیاری از قاجاریه تا انقلاب اسلامی

صفحه 15-50

فریدون الهیاری؛ علی‌اصغر فروغی ابری؛ عزت‌الله عبداللهی نوروزی