دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-140 
6. تحول شهرنشینی اراک در دوره قاجار

صفحه 113-140

محمدحسین فرمهینی فراهانی؛ حسین مفتخری؛ محمدحسن رازنهان؛ محمد سلیمانی