نقش گیلان در روند قدرت گیری شاه اسماعیل اول صفوی برای تصاحب سلطنت

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیارگروه تاریخ دانشگاه پیام نور

چکیده

چکیده 
در بررسی چگونگی شکل‌گیری یک حکومت ،نحوه‌ی قدرت گیری مؤسس آن سلسله بسیار مهم و تأثیر گذار است. هدف اصلی پژوهش مذکور،بررسی نقش گیلان در روند قدرت‌گیری شاه اسماعیل اول برای تصاحب سلطنت صفوی است که کمتر مورد توجه محققین قرار گرفته و از این حیث  دارای اهمیت و نوآوری است. عواملی چون شرایط جغرافیایی و مذهبی گیلان، طریقت زاهدیه و نقش حاکم محلی آل کیا میرزاعلی کارکیا و بزرگان منطقه تالش در این امر تأثیرگذار بوده است. یافته‌های پژوهش بیانگر این است موقعیت طبیعی گیلان نقش مهمی در ادامه حیات و فعالیت سیاسی اسماعیل میرزا و طریقتش داشته است. همچنین طریقت زاهدیه ، حمایت و تلاش‌های میرزاعلی کیا  و بزرگان منطقه از جمله تالشی ها از اسماعیل میرزا و همراهانش در مقابل آق‌قوینلوها، نقش مؤثری در پیشبرد اهداف سیاسی وی و در نهایت فتح اردبیل و تبریز داشته است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Guilanin the Process of Seeking Power by First Shah Ismaeilfor Claiming the Throne

نویسنده [English]

  • mohamad shoormeij
چکیده [English]

The process of power-seeking by a dynasty founder is crucially significant in studying the process of formation of a government. The present study aims to investigate the role of Guilan in the process of power formation by First Shah IsmaeilSafavi in his claiming the throne; a significant and innovative issue which has received scarce attention byresearchers. Geographical and religious conditions of Guilan, the presence of Zahediya sect, and the role of the local governor, Al-e-Kia Mirza Ali Karkia, and the seniors of Talesh were among the influential factors. The research findings indicate that the natural condition of Guilan played an important role in survival and political activities of IsmaeilMirza and his sect.  Moreover, the presence of Zahediya sect, the attempts made by Mirza Ali Kia and heads of the Talesh region in support ofIsmaeilMirza and his companions against White Sheep Turkomanswere influential in developing his political ends and conquering Ardebil and Tabriz.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Geographical conditions of Guilan
  • IsmaeilMirzaSafavi
  • Mirza Ali Kia
  • Zahediya sect
  • the Taleshis