دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-141 
1. بازتاب هدایت و رهبری در آثار ادبی در خصوص سلاطین غزنوی

صفحه 1-26

بهزاد اویسی؛ غلامرضا رحیمی؛ مجتبی امیری؛ بتول رستمی