کلیدواژه‌ها = واژگان‌کلیدی: ملاجلال
تعداد مقالات: 1
1. رویکرد نجومی - کیهانی ملاجلال در تاریخ‌نگاری تاریخ‌عباسی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-32

10.30465/hcs.2021.6595

حشمت عزیزی فر؛ مسلم سلیمانی یان؛ سیاوش یاری