نویسنده = نورالدین مهدی قائم پناه
تعداد مقالات: 1
1. دگردیسی خدایان در ایلام باستان

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 117-138

رضا مهرآفرین؛ نورالدین مهدی قائم پناه