نویسنده = نورالدین مهدی قائم پناه
دگردیسی خدایان در ایلام باستان

دوره 7، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 117-138

رضا مهرآفرین؛ نورالدین مهدی قائم پناه