اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علی سالاری شادی

تاریخ ایران اسلامی دانشیارو عضو هیات علمی پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

.historicalstudy.ihcs.ac.ir/
jostarhayetarikhigmail.com
88046891-3
10.22051/HII.2020.26

سردبیر

علیرضا ملائی توانی

استاد پژوهشکده تاریخ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، هیات علمی پژوهشکده تاریخ ایران

www.ihcs.ac.ir/history/fa/page/1098/
ptorkamanyazaryahoo.com
88046891-3

مدیر داخلی

لیدا ملکی

تاریخ ایران دوره اسلامی کارشناس مسئول پژوهشی پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

maleki_lidayahoo.com

دبیر اجرایی

رکسانه شاکری

. مدیر اجرایی/ پژوهشگاه علوم انسانی

jostarhayetarikhigmail.com
.

اعضای هیات تحریریه

پروین ترکمنی آذر

تاریخ ایران اسلامی استاد:پژوهشگاه علوم انسانی

historicalstudy.ihcs.ac.ir.
ptorkamanyazargmail.com
88046891-3

اللهیار خلعتبری

تاریخ ایران اسلامی استاد بازنشسته

.historicalstudy.ihcs.ac.ir
akhalatbariyahoo.com
88046891-3

علیرضا ملایی توانی

تاریخ ایران اسلامی استاد تاریخ ایران اسلامی

mollaiynetyahoo.com

حسین مفتخری

تاریخ ایران اسلامی استاد تاریخ

historicalstudy.ihcs.ac.ir.
moftakharitmu.ac.ir
88609257

شهرام یوسفی فر

تاریخ ایران اسلامی استاد

historicalstudy.ihcs.ac.ir.
shyousefifaryahoo.com
88609257

علی سالاری شادی

دانشیار مدیر مسئول نشریه جستارهای تاریخی ، هیات علمی پژوهشکده تاریخ ایران ، مدیر گروه پژوهشی تاریخ سیاسی ایران ، عضو هیات ممیزه پژوهشگاه علوم انسانی

a.salarishadiurmia.ac.ir

نیره دلیر

دانشیار دانشیار گروه تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.ihcs.ac.ir/history/fa/page/1353/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D8%B1
dalirnhyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

رودی متی

تاریخ استاد

.historicalstudy.ihcs.ac.ir
mattheudel.edu

ویلیام فلور

تاریخ پژوهشگر تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران

magepublishers.com/authors/willem-floor/
willem.floorgmail.com
.

اعضای هیات تحریریه

یعقوب توکلی

کارشناس علوم سیاسی و ارشد روابط بین الملل عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

tavakolimaaref.ac.ir
88046891

عبد الرحمن حسنی فر

علوم سیاسی دانشیار تاریخ سیاسی و عضو هیات علمی پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.ihcs.ac.ir/history/fa/page/1099/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1
hassanifaryahoo.com