اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علی سالاری شادی

تاریخ ایران اسلامی دانشیارو عضو هیات علمی پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

.historicalstudy.ihcs.ac.ir/
jostarhayetarikhigmail.com
88046891-3
10.22051/HII.2020.26

سردبیر

علیرضا ملائی توانی

استاد تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سردبیر نشریه علمی پژوهشی جستارهای تاریخی

www.ihcs.ac.ir/history/fa/page/1098/
ptorkamanyazaryahoo.com
88046891-3

اعضای هیات تحریریه

محمدعلی اکبری

استاد تاریخ ایران اسلامی استاد و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران

akbari_39yahoo.com
09123849643

پروین ترکمنی آذر

تاریخ ایران اسلامی استاد:پژوهشگاه علوم انسانی

historicalstudy.ihcs.ac.ir.
ptorkamanyazargmail.com
88046891-3

شهرام جلیلیان

تاریخ ایران اسلامی استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز

jalilian.shscu.ac.ir
09165219166

اللهیار خلعتبری

تاریخ ایران اسلامی استاد بازنشسته

.historicalstudy.ihcs.ac.ir
akhalatbariyahoo.com
88046891-3

محسن رحمتی

تاریخ ایران اسلامی استاد و عضو هیات علمی دانشگاه تهران

mohsenrahmati45gmail.com
09166691760

حسین مفتخری

تاریخ ایران اسلامی استاد تاریخ

historicalstudy.ihcs.ac.ir.
moftakharitmu.ac.ir
88609257

علیرضا ملایی توانی

تاریخ ایران اسلامی استاد تاریخ ایران اسلامی

mollaiynetyahoo.com

شهرام یوسفی فر

تاریخ ایران اسلامی استاد

historicalstudy.ihcs.ac.ir.
shyousefifaryahoo.com
88609257

یعقوب توکلی

کارشناس علوم سیاسی و ارشد روابط بین الملل عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

tavakolimaaref.ac.ir
88046891

عبد الرحمن حسنی فر

علوم سیاسی دانشیار تاریخ سیاسی و عضو هیات علمی پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.ihcs.ac.ir/history/fa/page/1099/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1
hassanifaryahoo.com

محمد امیر احمدزاده

تاریخ ایران دوره اسلامی عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.ihcs.ac.ir/history/fa/page/1144/
ahmadzadeamir20yahoo.com
09124186416

اعضای هیات تحریریه بین المللی

رودی متی

تاریخ استاد

.historicalstudy.ihcs.ac.ir
mattheudel.edu

ویلیام فلور

تاریخ پژوهشگر تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران

magepublishers.com/authors/willem-floor/
willem.floorgmail.com
.

مدیر داخلی

لیدا ملکی

تاریخ ایران دوره اسلامی کارشناس مسئول پژوهشی پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

maleki_lidayahoo.com

دبیر اجرایی

رکسانه شاکری

. مدیر اجرایی/ پژوهشگاه علوم انسانی

jostarhayetarikhigmail.com
.