اعضای هیات تحریریه

سردبیر

علیرضا ملائی توانی

استاد پژوهشکده تاریخ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، هیات علمی پژوهشکده تاریخ ایران ، سردبیر مجله جستارهای تاریخی ، عضو شورای مدیران و مشاوران دبیرخانه جمع اعتلا

www.ihcs.ac.ir/history/fa/page/1098/
ptorkamanyazaryahoo.com
88046891-3