اعضای هیات تحریریه

سردبیر

پروین ترکمنی آذر

استاد پژوهشکده تاریخ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.ihcs.ac.ir/history/fa/page/362/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1
ptorkamanyazaryahoo.com
88046891-3