تأثیر رویکرد ساختارگرایی بر تاریخ‌نگاری انجمن تاریخ افغانستان (1321 -1357)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)--شهر قزوین

2 دانشجوی دکترای تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) و عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه تعلیم و تربیه کابل.

10.30465/hcs.2024.47549.2887

چکیده

رویکرد ساختارگرایی به‌ عنوان یک روش فکری-فلسفی بعد از جنگ جهانی دوم، مقبولیت یافت و بر بسیاری از حوزه‌های علمی تأثیر گذاشت. این اندیشه توسط مورخان مکتب آنال وارد قلمرو علم تاریخ شد و در نسل دوم آنال، تاریخ‌نگاری ساختارگرا به اوج رسید. عصر طلایی ساختارگرایی دهه‌های شصت و هفتاد قرن بیستم میلادی به‌حساب می‌آید و از نمونه‌های آن می‌توان به آثار فرناندو برودل اشاره کرد. این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی و مبتنی بر داده های مستخرج از مجله آریانا(مهم‌ترین نشریه انجمن تاریخ کابل) و مهم‌ترین آثار تاریخی چهره های شاخص این انجمن، درصدد تبیین تأثیر اندیشۀ ساختارگرایی در تاریخ‌نگاری انجمن مذکور است که بین سال‌های 1321- 1357 ش. فعالیت داشت و میراث گسترده‌ای با همین رویکرد، برجای گذاشت. یافته‌های پژوهش نشان میدهد ساختارهای ناسیونالیسم با مؤلفه‌های باستان‌گرایی، تبار‌گرایی، زبانی و جغرافیایی در تاریخ‌نگاری آنان تأثیر داشته است. این تأثیرگذاری، در کنار خلق فرصت‌هایی چون تاریخ تحلیلی، توجه به جغرافیای تاریخی، اهمیت دادن به عناصر فرهنگی مثل زبان‌شناسی، آثار باستانی، آداب و رسوم، افسانه‌ها و قصه‌ها؛ چالش‌های گسترده‌ای نیز در سنت تاریخ‌نویسی افغانستان به وجود آورد. پیش‌فرض‌های متنوع و متناقض انجمن مذکور در تاریخ‌نگاری افغانستان، دگرگونی عمیقی را در سنت تاریخ‌نگاری این کشور بوجود آورد. انجمن مذکور تلاش ‌کرد با پیش فرض‌های حاکم بر افغانستان معاصر به عنوان واحد سیاسی مستقل با مرزهای کنونی آن، گذشتۀ تاریخی این کشور را تبیین کند؛ ازاین رو پیش فرض‌های ذهنی مورخان انجمن تاریخ، خود را بر واقعیت‌های تاریخی گذشته تحمیل کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of structuralism on the historiography of the Kabul History Association

نویسندگان [English]

  • Valiollah Barzegar Klishomi 1
  • Reza Arefi 2
1 Assistant professor of History and Civilization of Islamic Nations at Imam Khomeini International University
2 PhD student of history and civilization of Islamic Nations at Imam Khomeini International University and faculty member of the history department of Kabul University of Education
چکیده [English]

The structuralism approach gained acceptance as an intellectual-philosophical method after World War II and influenced many scientific fields. The golden age of structuralism is the 60s and 70s of the 20th century, and one of its examples is the works of Fernando Braudel. This article, with analytical-descriptive method and based on data extracted from Ariana magazine (the most important publication of the Kabul History Association) and the most important historical works of prominent figures of this association, tries to explain the influence of structuralist thought in the historiography of the said association between 1321- 1357 Sh. which it was active and left a wide legacy with this approach. The findings of the research show that the structures of nationalism with the components of archaism, descent, language and geography have had an impact on their historiography. This influence, along with creating opportunities such as analytical history, paying attention to historical geography, giving importance to cultural elements such as linguistics, ancient works, customs, legends and stories; It also created extensive challenges in the history writing tradition of Afghanistan. The diverse and contradictory presuppositions of the mentioned association in the historiography of Afghanistan created a deep transformation in the historiography tradition of this country. The aforementioned association tried to explain the historical past of this country with the presuppositions governing contemporary Afghanistan as an independent political unit with its current borders; Therefore, the mental presuppositions of the historians of the History Association have imposed themselves on the historical facts of the past

کلیدواژه‌ها [English]

  • modern historiography
  • structuralism
  • Kabul History Association
  • Afghan historiography