روند تاریخی شکل‌گیری سیاست جنسیت به مثابه منبع مشروعیت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم سیاسی(گرایش مسائل ایران)، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.30465/hcs.2024.46513.2850

چکیده

مسئله جنسیت در ایران معاصر پیوندهای عمیقی با سیاست داشته است. روند سیاسی شدن مسئله جنسیت در راستای ساخت مشروعیت سیاسی، توسط رژیم پهلوی آغاز گردید و سپس توسط مخالفان رژیم و به هدف سلب مشروعیت از آن با شدت بیشتری پی گرفته شد. مشروعیت‌زدایی از رژیم مستقر با حمله به سیاست جنسیت آن، نقشی محوری در ساخت مشروعیت نظام جایگزین ایفاء کرد و بر این مبنا، رویکرد جنسیتی نظام جمهوری اسلامی به یکی از مهمترین منابع مشروعیت سیاسی آن تبدیل شد. این گزاره را در مقاله پیش رو، با رویکرد کیفی و تاریخی بررسی کرده‌ایم. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که در چارچوب سیاست جنسیت، نظام اسلامی علائق ایدئولوژیک خود در زمینه نظارت رسمی در حوزه فرهنگ و اجتماع را با رویکرد تاریخی جامعه ایران در ارتباط با ملاحظات اخلاق‌گرایانه در حوزه جنسیت پیوند زده و سیاستی مشروعیت‌بخش آفریده که قابلیت جذب طیف‌های وسیعی از جامعه را در بیشترین سال‌های حیات نظام داشته است. این سیاست محصول یک روند تاریخی است که اغلب نیروهای سیاسی ایران، بواسطه پیوند دو عنصر سنت‌گرایی و کنش انقلابی ضدغرب، در شکل‌گیری آن نقش داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The historical process of the formation of gender policy as a source of political legitimacy in the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Behrang Taheri 1
  • Mohammad Tohidfam 2
  • Seyed Mostafa Abtahi 3
1 PhD student in Political Science, Department of Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Political Science, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Political Science and International Relations, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The issue of gender in contemporary Iran has deep ties with politics. The process of politicizing the issue of gender in order to create political legitimacy was started by the Pahlavi regime and then pursued by the opponents of the regime with more intensity for the purpose of delegitimization of it. The delegitimization of the established regime by attacking its gender policy played a central role in building the legitimacy of the alternative system, and on this basis, the gender approach of the Islamic Republic system became one of the most important sources of its political legitimacy. In the upcoming article, we have examined this proposition with a qualitative and historical approach. The findings indicate that within the framework of gender policy, the Islamic system has linked its ideological interests in terms of official supervision in the field of culture and society with the historical approach of Iranian society in relation to ethical considerations in the field of gender and has created a legitimizing policy that has the ability to attract a wide range of society in the most years of the system's life. This policy is the product of a historical process that most of Iran's political forces, due to the combination of the two elements of traditionalism and anti-Westernism, have contributed to its formation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender
  • Women
  • Political Legitimacy
  • The Pahlavi Regime
  • The Islamic Republic