مؤلفه‌ها و مسائل نظم و امنیت ایالت کرمان از جنگ جهانی اول تا استقرار دولت پهلوی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اجتماعی، پژوهشکده امنیتی اجتماعی، پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی، تهران/، ایران.

2 دانشگاه شهید باهنر کرمان

10.30465/hcs.2023.44378.2757

چکیده

موقعیت جغرافیایی، ساختار سیاسی و ویژگی‌های اجتماعی باعث شده که امنیت به مسئله‌ای مهم و تاریخی در جامعه ایرانی تبدیل شود. نظم و امنیت ایالت کرمان در برهه تاریخی جنگ جهانی اول تا برآمدن دولت پهلوی، تحت تأثیر عوامل متعدد داخلی و خارجی، دارای وضعیتی بحرانی و شکننده بود. این پژوهش با توجه به عوامل متعدد تأثیرگذار بر امن و ناامنی این ایالت بر آن است تا به روش تحلیل تاریخی به این پرسش پاسخ دهد که مؤلفه‌های اساسی تأثیرگذار بر نظم و امنیت ایالت کرمان در برهه تاریخی جنگ جهانی اول تا برآمدن دولت پهلوی کدام بودند؟ و ایالت کرمان از منظر نظم و امنیت در مقطع زمانی مذکور چه شرایطی داشت؟ یافته‌های پژوهش با بررسی منابع تاریخی و تحلیل متون به دست آمده نشان دهنده آن است که نظم و امنیت ایالت کرمان تابعی از نظم و امنیت کشور در این مقطع زمانی بوده است. با این حال برخی عوامل خاص این ایالت همچون موقعیت جغرافیایی، تأثیر حضور و فعالیت نیروهای نظامی و سیاسی کشورهای درگیر در جنگ جهانی، ضعف مفرط دولت مرکزی و ایالتی و ناکارآمدی نهادهای برآمده از دولت‌های مشروطه، وضعیت بحرانی را برای نظم و امنیت ایالت پیش آورده بود. این شرایط تا برآمدن نظم آهنین و اقتدارگرای دولت پهلوی کماکان برقرار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Components and Issues of Order and Security in Kerman State from World War I to the Rise of the Pahlavi Dynasty

نویسندگان [English]

  • reza bigdelou 1
  • Jamshid Roosta 2
1 department of security and socil research.
2 Department of History, Faculty of Literature and Social Sciences, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman.
چکیده [English]

Security is considered an important and historical issue in Iranian society because of its geographical location, political structure and social characteristics. Under the influence of various internal and external factors, the order and security of Kerman state was in a critical and fragile state during the historical period of World War I until the rise of the Pahlavi dynasty. Considering the variety of factors influencing the security and insecurity of this state, this study aimed to use the historical analysis method to find an answer to the following questions, "What were the main factors affecting the order and security of Kerman state during the historical period of World War I until the rise of the Pahlavi dynasty?", and "How was Kerman state in terms of public order and security during that period?" Examining the historical sources and analyzing the texts, we found that the order and security of Kerman state was a function of the order and security of the country during that period. However, some specific characteristics of this state, such as the geographical location, the influence of the presence and activity of the military and political forces of the countries involved in the world war, the extremely undermined power of the central and state governments, and the inefficiency of institutions arising from constitutional governments gave rise to critical conditions for the order and security of the state. These conditions continued until the rise of the strong and authoritarian order of Pahlavi government.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Kerman
  • order and security
  • England
  • Persian Constitutional Revolution
  • southern police