تأثیر فعالیت‌های سازمان‌یافتۀ دولتی زنان بر جایگاه فرهنگی، اجتماعی زنان شهرستان دشتستان بر اساس اسناد نویافته داخلی (1344-1357ش)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تاریخ-دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دانشگاه خلیج فارس- بوشهر- ایران

2 دانشیار گروه تاریخ - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دانشگاه خلیج‌فارس - بوشهر - ایران

3 استادیار و مدیر گروه تاریخ اجتماعی و اقتصادی ، پژوهشکده تاریخ ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، تهران ، ایران

4 استادیار گروه تاریخ - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دانشگاه خلیج‌فارس - بوشهر - ایران

10.30465/hcs.2022.39476.2555

چکیده

چکیده:
با تشکیل شورای­عالی زنان ایران در سال 1338­ش، کلیۀ جمعیت‌های زنان تحت پوشش آن شورا قرار گرفت. در شهرستان دشستان نیز شورای­عالی از 1344ش شروع به کار نمود. بعد از انحلال آن شورا، سازمان زنان برازجان در سال 1349ش تشکیل و کلیۀ امکانات شورای­عالی به این سازمان منتقل گردید. مسئله پژوهش حاضر بررسی و تبیین فعالیت­های شورای­عالی و سازمان زنان دشتستان در فاصلۀ زمانی سال­های 1357- 1344 است. در این پژوهش تلاش شده است تا با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره گیری از منابع اصلی کتابخانه‌ای، اسناد آرشیوی و تاریخ شفاهی به این پرسش اصلی پاسخ داده شود که فعالیت­های شورای­عالی و سازمان زنان چه تأثیری بر جایگاه فرهنگی، اجتماعی زنان دشتستان داشته است؟
دستاوردهای پژوهش نشان می­دهد فعالیت­های سازمان یافته­ شورای­عالی و سازمان زنان از طریق برگزاری کلاس‌های سوادآموزی، برپایی کلاس‌های آموزش­ حرفه‌­ای، انجام جلسات مشاوره­ حقوقی و خانوادگی موجب شدند تا با تحت الشعاع قرار دادن افکار عمومی زنان منطقه دشتستان و تحول در نگرش فرهنگی و رفتاری آنان، موقعیت آنان را بهبود و جایگاه فرهنگی، اجتماعی اشان را ارتقاء بخشند. 


دستاوردهای پژوهش نشان می‌دهد فعالیت‌های سازمان یافته‌ شورای‌عالی و سازمان زنان از طریق برگزاری کلاس‌های سوادآموزی، برپایی کلاس‌های آموزش‌ حرفه‌‌ای، انجام جلسات مشاوره‌ حقوقی و خانوادگی موجب شدند تا با تحت الشعاع قرار دادن افکار عمومی زنان منطقه دشتستان و تحول در نگرش فرهنگی و رفتاری آنان، موقعیت آنان را بهبود و جایگاه فرهنگی، اجتماعی اشان را ارتقاء بخشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The influence of women’s organized - state activity on the cultural, social and cultural status of Dashtestan County were based on new documents (1965 - 1979)

نویسندگان [English]

  • Parvaneh shahrokhmoghadam 1
  • Habibollah Saeedinia 2
  • Elham Malekzadeh 3
  • Hamid Asadpor 4
1 Department of History - Faculty of Literature and Humanities - Tehran University - Bushehr - Iran
2 Department of History - Faculty of Literature and Humanities - Tehran University - Bushehr - Iran
3 Faculty of Humanities and Cultural Studies
4 Department of History - Faculty of Literature and Humanities - Tehran University - Bushehr - Iran
چکیده [English]

With the formation of the supreme council of women’s councils in 1338, all female societies were covered by the council. In Dashtestan County, the supreme council began working in 1965. After the dissolution of the council, the Borazjan women’s organization was established in 1971 and was transferred to the osce all facilities of the supreme council. Abstract the present research question is to investigate and explain the activities of the supreme council and womens organization in the period of 1979 - 1979. In this study, we have tried to answer the main question by using descriptive - analytical method and using the main sources of library, archival records and oral history, which has an impact on the cultural, social and cultural status of women?
the results of the study show that organised - law and womens organizations by organising literacy classes , training classes , legal and family counseling have led them to improve their status and enhance their cultural , social and cultural status by placing public opinion on their cultural and cultural attitudes .
Keywords: The Supreme Council of Women, the Women’s Organization, Women Dashtestan, Local Committees, Family Welfare Centres.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: The Supreme Council of Women
  • the Women’s Organization
  • Women Dashtestan
  • Local Committees
  • Family Welfare Centres
منابع و مآخذ
ـ آرچین، داوود/ قاسمی، حبیب (1389)، تاریخ آموزش و پرورش دشتستان، قم، موعود اسلام.
ـ احمدی خراسانی، نوشین­ و اردلان، پروین (1382)، سناتور؛ فعالیت‌های مهرانگیز منوچهریان بر بستر مبارزات حقوق زنان، تهران: نشر توسعه.
 ـ افخمی، مهناز (1382)، جامعه، دولت و جنبش زنان ایران 1357 ـ 1342، (غلامرضا افخمی، ویرستار)، انتشارات بنیاد مطالعات ایرانی.
ـ افخمی، مهناز (1376)، «انقلاب مسالمت‌آمیز: مروری بر فعالیت­ها و دستاوردهای سازمان زنان ایران (1357-1343)»، ایران­نامه، سال پانزدهم، شماره 59.
ـ اساسنامه شورای­عالی جمعیت‌های زنان ایران (بی‌تا)، تهران: شورای­عالی زنان.
ـ اساسنامۀ سازمان زنان ایران (1352)، تهران: انتشارات سازمان زنان ایران.
ـ پور­امیری، مینا (1398)، بررسی عملکرد سازمان زنان استان کرمان با تکیه بر اسناد (1345ـ 1357ه. ش)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، تیر­ماه 1398. 
ـ پیرنیا، منصوره (1374)، سالار زنان، واشنگتن: بی‌نا.
ـ ترابی، زهرا(1397)، سازمان زنان کردستان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا، شهریور ماه 1397.
ـ حافظیان، محمدحسین (1387)، «سازمان­های زنان در ایران عصر پهلوی»، پرتال جامع علوم انسانی (فصلنامه مطالعات سیاسی)، دوره اول، شماره 2.
ـ رنجبر­عمرانی، حمیرا (1385)، سازمان زنان ایران، تهران: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران.
ـ سالنامه اداره آموزش و پرورش شهرستان برازجان (1344)، اداره آموزش و پرورش برازجان، شیراز، چاپخانه مظفری.
ـ ساناساریان، الیز (1384). جنبش حقوق زنان در ایران؛ طغیان، افول و سرکوب از 1280 تا انقلاب 57، ترجمه، نوشین احمدی خراسانی، تهران، نشر اختران.
ـ فتحی، مریم (1383)، کانون بانوان، تهران: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران.
ـ کارنامه سازمان زنان ایران، تهران: انتشارات سازمان زنان. اسفندماه 1356.
ـ گزارش فعالیت‌های سازمان زنان ایران، (فروردین‌ماه تا اسفند 1353؛ فروردین‌ماه تا شهریورماه 1354) تهران: انتشارات سازمان زنان ایران.
ـ گزارش هیئت مأمور بر مطالعه‌ی شورای­عالی جمعیت‌های زنان ایران، خرداد 1345.
ـ ملک زاده، الهام و  طیبه ادریسی و فاطمه حسین پور (1399)، «عملکرد سازمان زنان ایران: مطالعه موردی استان بوشهر (1345ـ 1357ش.)»، تاریخ­نامه ایران بعد از اسلام، سال یازدهم، شمارۀ بیست و پنج.
 
اسناد
ـ سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران (ساکما):
ـ سند شمارۀ 125797/293
ـ سند شمارۀ 127976/293
ـ سند شمارۀ 59962 -293
ـ سند شمارۀ  48802/293
ـ سند شمارۀ 49841/293
ـ سند شمارۀ 0891ـ 275
ـ سند شمارۀ 1913 -275
ـ سند شمارۀ 141986ـ 293.
مصاحبه‌ها
ـ هفته، سیمین. دبیر، متولد 1322، کالیفرنیا، 1399، آرشیو شخصی.
ـ دیری، نازیلا. خانه­دار، متولد 1322، بوشهر، 1399، آرشیو شخصی.
ـ مؤتمن، بهجت. دبیر، متولد 1326، برازجان، 1399، آرشیو شخصی.
ـ مومتمن، عزت. دبیر، متولد  1329، شیراز، 1400، آرشیو شخصی.