مطالعة تئوریک جریان‌ راست سازش‌کار در جنبش جنگل

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

2 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه گیلان

3 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی توسعه، دانشگاه تهران

چکیده

تاکنون، در عرصۀ آثار علمی و پژوهشی مرتبط با جنبش جنگل، نوشتاری مستقل و مستند به جریان سیاسی راستِ سازش‌کار نپرداخته است. از این‌رو مقالۀ حاضر در‌نظر دارد با استفاده از نظریۀ نخبگان ویلفردو پارتو به توضیح ماهیت جریان سیاسی راست سازش‌کار در جنبش جنگل بپردازد و مؤلفه‌ها و مختصات این جریان سیاسی را تشریح کند. روش تحقیق مقالهْ تحلیل اسنادی و روش گردآوری داده‌ها کتاب‌خانه‌ای است و در این راستا کوشش شده، ضمن شرح خاستگاه فکری جریان راست سازش‌کار، شاخص‌های بینش سیاسی این جریان در قالب سه مؤلفۀ استقلال و تمامیت ارضی، عدالت اجتماعی، و استبداد سیاسی بررسی شود. در ادامه، ضمن تشریح مناسبات جریان سیاسی راست با مذهب، به نقش این جریان در فرایند جنبش پرداخته و پایگاه اجتماعی آن‌ ذیل دو مؤلفۀ طبقه و جغرافیای نفوذ تبیین می‌شود. در پایان به موافقان و مخالفان داخلی و بین‌المللی جریان راست سازش‌کار اشاره می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theoretical Study of Compromiser Right in Jungle Movement

نویسندگان [English]

  • Abbas Naimi 1
  • Reza Ma’soumirad 2
  • Ehsan Farhadi 3
  • Reza Alizadeh 1
1 Ph.D Student in Political Sociology, Azad Islamic University (Science and Research Branch)
2 Assistant Professor in Sociology, The University of Guilan
3 Ph.D Student in Development Sociology, University of Tehran
چکیده [English]

Up to now, there was not an independent and real research about Compromiser Right political approach. This paper aim is to analyze the Compromiser Right approach in Jungle movement based on Wilfred Pareto’s Elite theory and interpret the characteristics and elements of the this political approach. The method used in this research is document analysis. The method of collecting data is library method. Three elements (independence and territorial integrity, social justice and political despotism) are focused in this research. We will continue with interpreting the relation between the movement and the religion and the popular legitimacy of the movement based on two elements (level and geography). Finally we will consider the internal and international opponents and pros of the Compromiser Right approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jungle movement
  • Compromiser Right
  • opportunism
  • elite
  • document analysis
  • Wilfred Pareto