رمان تاریخی، تاریخ یا رمان؟ (شکل شناسی و بررسی ساختار روایی دررمان تاریخی)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره

2 دانشجوی دکتری زبان وادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

3 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

چکیده

رمان تاریخی شکلی از روایت داستانی ست که ترکیبی از داستان و تاریخ است. به طوری که نمی­توان به آسانی گفت که در این قالب آیا تاریخ به عنوان موضوع کار نویسنده، در محور داستان قرار می­گیرد و تمامی عناصر داستان در خدمت مورخ در می‌آید یا تاریخ به عنوان حکم فرعی اثر در پس داستان خود نمایی می­کند؟ بهترین نمونۀ آمیزش داستان وتاریخ را در این رمان ها می­توان دید. در این قالب داستانی اشخاص برجسته وتاریخی،سلسه حوادث و عصر گذشته بازسازی می شود و از آنجا که به گذشته می پردازد تاریخ است واز آنجا  ‌‌که برای بیان حوادث از عناصر روایت وداستان پردازی استفاده می­کند، داستان است.در واقع رمان تاریخی از آنجا که به شرح حوادث گذشته می­پردازد، تابع الگوهای روایت است. اگر به آن دسته از رمان هایی که نوشتار تاریخی خوانده می شود دقت کنیم متوجه می شویم که بیشتر داستان به چیزی نظر دارد که «گذشته» است یا به نوعی معنایی از«گذشتگی» به خود گرفته است.
پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی و با بهره­گیری از روش کتابخانه­ای به شکل شناسی ساختار رمان تاریخی می­پردازد و در حین پژوهش علاوه بر تبیین ساختار رمان تاریخی به چگونگی آمیزش دو عنصر داستان و تاریخ در این قالب می­پردازد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

رمان تاریخی، تاریخ یا رمان؟ (شکل شناسی و بررسی ساختار روایی دررمان تاریخی)

نویسندگان [English]

  • ali ghasem zade 1
  • fazlollah khodadadi 2
  • mohsen fesharak 3
چکیده [English]

A historical novel is a form of story-like narrative which is a combination of story and history. Accordingly, we cannot easily comment whether, within this framework, it is the history that isbeing focused on by the author—as all the story’s elements are employed in the service of the historian—or history simplyplays an incidental role at the back stage of the story. The best exampleof the mixture of history and story can be observed in these types of novel. In this narrative framework, outstanding historical figures, course of events, and previous eras are re-constructed. In view of that, since it engages with the past, it is considered history.However, as it engages with elaboration of events via narrative and storytelling elements, it is a story/narrative. In fact, as a historical novel tends to express the past events, it follows narrative patterns.If we examine these types of novels, we recognize that they chiefly concentrate on the “past”; in other words, they convey a message about the “past” in retrospection.The present research, through utilizing library-oriented research method and descriptive-analytic approach, clarifies the morphology of the structure of historical novels and studies the mixture of the two elements of narrative and historywithin this framework.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Story
  • Narrative history
  • narrative
  • Historical novel