تاریخ‌نگاری احسان طبری

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

2 پژوهشگر موسسه تاریخ معاصر ایران و دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

ویژگی‌های تاریخ‌نگاری احسان طبری عبارت است از: تاریخ‌نگاری از پایین (بررسی تاریخ خلق یا تودة مردم)؛ ساختاری نگریستن به پدیده‌ها و رویدادها؛ ریشه‌یابی و بررسی زنجیره‌ای حوادث برای درک تحولات زمان حال (طبری دغدغة حال و آینده دارد)؛ توجه به رخ‌دادهای دیگر مناطق جهان و دیگر دوره‌های تاریخی برای فهم بهتر حادثه و رویداد مورد نظر خود؛ استنتاج قاعده و قانون از پدیده‌های تاریخی؛ اعتقاد به پیش‌بینی و تکرارپذیر بودن آن؛ و اعتقاد به حرکت جبری و تکاملی تاریخ. با وجود این، طبری، به‌علت پای‌بندی شدید به مرام مارکسیستی، بسیاری از واقعیت‌ها و حقایق تاریخ ایران را نادیده می‌گیرد و ره‌یافت نظری خود را بر پدیده‌های تاریخی تحمیل می‌کند؛ هرچند که خود به چنین امری معتقد نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Historiography of Ehsan Tabari

نویسندگان [English]

  • mohsen lotfabadi 1
  • mohamad pourghanbar 2
چکیده [English]

Abstract
These are all features of the historian Ehsan Tabari: Reviews on People with demos (Studing history of the masses), Looking structural Phenomena and events, Examine the chain of events To understand the evolution of time, Due to events in other regions of the world And other historical periods, For a better understanding of your desired event, Inference rule of historical phenomena, According to the algebraic and historical development. However, Tabari due to strict adherence to Marxist ideology, ignores many historical facts of Iran And its theoretical approach Imposes on historical phenomena, although he is not  believed it.
Keywords: Historiography, Ehsan Tabari, Marxism, The Tudeh Party.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Historiography
  • Ehsan Tabari
  • Marxism
  • The Tudeh Party