پیگیری سنّت‌های ایرانی در سکّه‌های اشکانی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 : کارشناس ارشد تاریخ ایران باستان

2 دانشیار و عضو هیأت علمی پژوهشکده زبان شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات

چکیده

شاهنشاهی اشکانی، سومین سلسلة ‏‏ایرانی، حدود پنج قرن نقشی به‌سزا در دنیای باستان ایفا کرد، اما به‌سبب کمبود منابع نوشتاری از این دوران سکه‏‏ها عمده‏‏ترین منبعِ باارزش برای بازشناسی اندیشه‏‏ها و دیدگاه‏‏های سیاسی، تاریخی، فرهنگی، هنری، و مذهبی شاهان اشکانی‌اند. اغلب و براساس شباهت‏‏هایی که میان نمادهای به‏کاررفته در سکه‏‏های اشکانیان با فرهنگ یونانی دیده می‏‏شود، اشکانیان را نورسیدگان فاقد فرهنگ می‏‏دانند که به تقلید محض یونانی‏‏مآبی همت گماشتند، اما واکاوی ژرف‏‏تر سکه‏‏ها در زمینة‏‏ تصویرنگاری، کتابت، و پوشاک می‏‏تواند نشان‏دهندة احیای سنت‏‏های ایرانی باشد. این نوشتار، با بهره‏‏گیری از مطالعات سکه‏‏شناختی و به شیوة توصیفی ـ تحلیلی، به بررسی آن می‏پردازد. براساس بررسی سکه‏‏ها، نمونه‏‏هایی از بازگشت به سنت‌های گذشته و ایجاد تعادل میان سنت‏‏های ایرانی‏‏ ـ شرقی با تمایلات یونانی‏‏مآبی در دورة پساهخامنشی و به‌دست اشکانیان نمایان می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

پیگیری سنّت‌های ایرانی در سکّه‌های اشکانی

نویسندگان [English]

  • malihe shakouri far 1
  • cyrus nasrollah zade 2
چکیده [English]

Arsacid monarchy as the third Iranian dynasty played an important role in the ancient era for five centuries. However, due to the inadequacy of written documents from that era, coins are considered precious sources for us to identify the political, historical, cultural, artistic, and religious views and ideas of that time, i.e. Arsacid kings. Concerning the similarities between the employed symbols in Arsacid coins and ancient Greek culture symbols, Arsacids are often accused of being pureparvenuswho chiefly imitatedthe Greeksand lacked culture of their own. Nonetheless, a deeper scrutiny of Arsacid coins exposes that the depiction, writing, and clothing can be considered the revivers of Iranian traditions and this is the issue which is argued for in this study by means of coins examination studies and descriptive-analytic methods. The examination of coins shows that there was a return to previous traditions and an inclination towards establishing a balance between Iranian-Eastern traditions and Greek-oriented attitudes in post Achaemenid era among Arsacids

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Arsacid coins
  • Iranian traditions
  • Depiction
  • Inscription