بررسی تطبیقی عملکرد شاهان صفویه در مقابله با منکرات

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 : استادیار دکترای تخصصی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 کارشناس ارشد ایرانشناسی

چکیده

دوران صفویه از زوایای مختلف و متنوع درخور بررسی و واکاوی است. یکی از زوایای درخور تأمل نوع نگرش شاهان صفوی به مقولة منکرات و شیوة برخورد آنان با مفاسد اجتماعی است. در این مطالعه سعی شده است با بهره‌گیری از متون تاریخی و سفرنامه‌های به‌جامانده از آن دوران و با کاربرد روش توصیف و تحلیل عملکرد شاهان صفوی در مقابله با رواج منکرات و اعمال مذموم از منظر دین اسلام بررسی شود. مهم‌ترین دغدغة نگارندگان در مطالعة حاضر این است که آیا سلاطین صفوی برای مقابله با منکرات از الگوی واحدی پیروی می‌کردند؟ براساس یافته‌ها، به‌رغم توجه شاهان صفوی به پاک‌سازی جامعه، آنان از الگوی واحدی در این زمینه پیروی نمی‌کردند. نگرش‌ شخصی و از همه مهم‌تر نگرش سیاسی شاهان صفوی به مقولة منکرات از دلایل مهم اقدامات گوناگون سلاطین صفوی در زمینة جلوگیری از منکرات بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بررسی تطبیقی عملکرد شاهان صفویه در مقابله با منکرات

نویسندگان [English]

  • fatemeh rostami 1
  • mehdi ghanvati 2
چکیده [English]

Safavidera can be scrutinized and analyzed from various angles. One of these angles is the attitudes of Safavid kings towards evil deedsand their actions against social corruption. In this article, through studying historical documents and itineraries remained from that era,attempts were made to examine Safavid kings’ confrontation with the spread of evil deeds and corruption prohibited in Islam. To that end, a descriptive and analytic method was employed. The main concern of the study was to examine if a unified model of Safavid kings’confrontation with evil deeds could be achieved. However, the findings of the study display that in spite of the efforts of all these kings for cleansing the society, their actions do not follow any specific or unified models. The analysis of the causes of this disconformity revealed that Safavid kings pursued their own personal views and most importantly their own political views in this regard

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Safavid
  • tradition
  • Evil deeds
  • Decrees and commands
  • Commanding goodness and prohibiting evil deeds