نقش هوشمندی و تدبیر سیاسی حکومتگران در ایجاد امنیت و توسعۀ جامعه (مطالعۀ موردی حکومت ترکان خاتون قراختایی در کرمان)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

حکومت قراختاییان کرمان هم‌زمان با حملۀ مغول به ایران شکل گرفت و دورۀ اوج آن در زمان ترکان خاتون بود. تاریخ ایران در دورۀ حکومت ترکان خاتون شاهد پیشرفت‌های اقتصادی و فرهنگی در کرمان است و از وجود امنیت در این برهه از زمان در آنجا حکایت دارد. اگر امنیت، ایجاد شرایط مطلوب سیاسی برای دستیابی به اطمینان خاطر از حفظ و بقای ارزش‌ها و برقراری آرامش و رفاه در جامعه دانسته شود، رشد اقتصادی و فرهنگی کرمان در زمان ترکان خاتون می‌تواند به‌عنوان عوامل پنهان در مفهوم امنیت، نشان‌دهندۀ وجود آن در جامعۀ کرمان باشد. این مقاله در صدد است تا چگونگی و چرایی دستیابی به امنیت و نقش آن در توسعۀ اقتصادی و فرهنگی این دیار را دریابد. فرض بر آن است که ترکان خاتون به اقتضای هوشمندی سیاسی و درک شرایط زمانی و مکانی، شناخت موقعیت سیاسی و استفادۀ بهینه از سنت‌ها و روش‌های معمول، توانسته بود امنیت را در کرمان برقرار کند و با اجرای برنامه‌های اقتصادی مهمی از جمله سنت وقف، موجب مهاجرت گروهی از دانشمندان و عالمان ایرانی، به‌ویژه از ماوراءالنهر و فارس به کرمان شده و این منطقه را در آن برهۀ خاص از زمان به یکی از کانون‌های علمی ایران تبدیل کرده بود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political Insight and Its Role in Promotion of Social Security and Economic Development: a case study on the Qarakhatayid Turkan Khatun’s rule on Kermana case study on the Qarakhatayid Turkan Khatun’s rule on

نویسنده [English]

  • Parvin Tokamani Azar
Associate Professor of History, Institute of Humanities and Cultural Studies, Tehran
چکیده [English]

The Qarakhtayid rule on Kerman which took shape in coincidence with Mongol’s capture of Iran experienced its zenith under an eminent female figure of the dynasty, i.e. Turkān Khatūn. A look at the history of Kerman during her rule shows that the region experienced a noticeable economic-cultural efflorescence and enjoyed a situation of security. If we would be allowed to consider security as a crucial precondition for economic and cultural growth, we might then find a valid evidence for a situation of social/political security in Kerman’s economic-cultural efflorescence during this time. The present paper purported to explain the causes of this social/political security and its relevance to the region’s economic/cultural growth within that time. It assumed a prominent role for Turkān Khatūn and her political insight in this economic/cultural growth of Kerman.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qarakhatayids
  • Turkan Khatun
  • Kerman
  • security
  • economical development
  • cultural development
  • endowment