جایگاه آل‌بریدی در مناسبات سیاسی آل‌بویه و خلافت عباسی پیش از فتح بغداد (328 - 334 ق)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ ایران دوران اسلامی، دانشگاه تبریز

2 استادیار گروه تاریخ، دانشگاه تبریز

چکیده

ظهور آل‌بویه در پهنۀ سیاست ایران تأثیرات فراوان و درازمدتی در تحولات سیاسی ـ فکری جهان اسلام داشت هرچند آنان، در تثبیت اقتدار خود، از طرف خلافت عباسی و آل‌زیار با تهدیدهای فراوانی مواجه بودند. از راهبردهای آل‌بویه برای مقابله با این تهدیدها اتحاد با خاندان‌های قدرتمند منطقه‌ای بود. بریدیان از خاندان‌های قدرتمند ایرانی‌نژاد و شیعه‌مذهبی بودند که اهواز، بصره، و واسط را تحت سیطرة خود داشتند. آنان نیز، با هدف تثبیت نفوذ خود، در پی متحدانی بودند. بنابراین هدفی مشترک آنان را به اتحاد با آل‌بویه علیه خلافت عباسی سوق داد. این‌گونه، از قِبَل این اتحاد، آل‌بویه اطلاعات کافی از اوضاع بغداد به دست آوردند و به‌مثابۀ یکی از رقبای جدی وارد منازعه با خلافت عباسی شدند. زوال بریدیان این فرصت را به آل‌بویه داد تا به تقویت توان نظامی خود بپردازند و به سمت بغداد حرکت کنند. در پرتو چنین تجاربی بود که آنان از یک‌سو موفق به تسخیر بغداد شدند و از سوی دیگر سلطۀ خود بر مقر خلافت را تداوم دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

BrydyanStatus in the Political Relations of the Buyid Dynasty and Abbasid Caliphate before the Conquest of Baghdad(328–334AH(

نویسندگان [English]

  • Davood Ghasempoor 1
  • Fatemeh oroujenikabadi 2
چکیده [English]

The rise of the Buyid dynasty in Iran's political arenahad long-lasting influences on the political and intellectual developments of the Islamic world. The Buyids faced numerous threats for stabilizing their authority during the Abbasid Caliphate and the Al-Ziarat. One of the Buyids’ strategies for confronting these threats was forming alliances with regional powerful clans. Brydyans were one of the most powerful Iranian and Shiite families that ruled over Ahwaz, Basra, and Wasit.  They were also seeking allies to consolidate their influence. So they allied with the Buyids against Abbasid Caliphate.Upon this allegiance, the Buyids obtained sufficient information about Baghdad. So they became a serious competitor of the Abbasid Caliphate. The decline of the Brydyan prepared the ground for the Buyids to strengthen their military capabilities and to move towards Baghdad. In light of such experiences, they could conquer Baghdad, on the one hand, and continue their dominance, on the other hand.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Buyid dynasty
  • Brydyan
  • Abbasid Caliphate
  • Baghdad