نوارهای سلطنتی در ایران از آغاز شکل‎گیری (در دوران مادها) تا پایان دورۀ ساسانی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پژوهش هنر، دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشیار باستان‎شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

3 استادیار تاریخ و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

نوارهای سلطنتی به عنوان یکی از مهم‎ترین عناصر نمادین برای تعیین جایگاه پادشاهان و درباریان، در هنر دوره‎های سلطنتی ایران کاربردی ویژه داشته‎است. این مقاله در پی آن است که با بررسی نوارهای سلطنتی، از زمان مادها تا پایان دورۀ ساسانی، سیر تکامل این نوارها را توضیح دهد. برای نیل به این هدف، نقش‎های نواردار از زمان مادها تا پایان دورۀ ساسانی مورد مطالعه قرارگرفت و سیری منطقی و تکاملی در آن مشاهده شد، چنان‎که این نوارها در آغاز جزئی از کلاه مادها بود و نمادی برای درباریان؛ در دورۀ اشکانی، هویتی مستقل یافت و نمادی برای پادشاهی شد؛ از طریق حاکمان پارس، نوارهای سلطنتی به دورۀ ساسانی راه یافت و به اوجِ شکوه و جلال رسید، چراکه هنر شاهانۀ ساسانی نیازمند چنین نمادی برای سلطنت بود و این مدعا در بررسی جایگاه عناصر، اشیاء و اشخاصی که در هنر ساسانی نواردار ترسیم شده‎اند، قابل مشاهده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Royal Ribbons in Iran from the Beginning of their Establishment (in Medes Era) to the End of the Sassanid Era

نویسندگان [English]

  • Ahmad Zare' Abarqu'i 1
  • Sayyed Rasoul Mousavi Haji 2
  • Jamshid Rousta 3
چکیده [English]

Royal ribbons, as one of the important symbolic elements to determine the status and position of the kings and courtiers, had a special place in the art during Iranian royal eras. This article is trying to explain the process of this revolution by researching these royal ribbons from the Medes era to the end of the Sassanid era. To achieve this goal, the patterns with ribbons from Medes to the Sassanid were studied, in which a logical and evolutionary process was observed. Initially, these ribbons were part of Medes' hats and a symbol for courtiers. In Parthians era, they found an independent identity and became a symbol for kingdom. Royal ribbons found their places in the Sassanid era through Persian rulers and found a high magnificence and glory, because the art of Sassanid kingdom needed such a symbol for majesty. This claim is visible in researching the position of elements, objects and people, represented in the art of Sassanids with ribbon, is observable

کلیدواژه‌ها [English]

  • Royal Ribbons
  • Symbol
  • kingdom
  • Sassanid