درآمدی روشی بر چگونگی بررسی «امر سیاسی» در منابع تاریخی ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

«امر سیاسی» از مفاهیم سیاسی است که هم فهم نظری و هم تطبیق مصداقی‎اش، دارای ظرافت‎های علمی و فنی خاصی است. امر سیاسی رفتار یا کنشی در عرصۀ عمومی و معطوف به منافع و مصالح جمعی ناشی از رویکرد تعاملی یا تخاصمی در محدودۀ «قدرت سیاسی» است. موضوعات و مفاهیم سیاست در تاریخ با توجه به مقولۀ امر سیاسی و این پرسش که چگونه می‎توان امر سیاسی را در منابع تاریخی رصد کرد و مورد شناسایی قرارداد، در محدودۀ: 1. «قدرت سیاسی» (تعریف، ساختار، نوع، هدف، متولیان و حامیان آن)؛ 2. «کنش مردم» (نوع مواجهه آن‌ها با قدرت) است. فرضیۀ مقاله با توجه به تعریف امر سیاسی این است که می‎توان با بررسی «داده‎ها و اطلاعات در دوران کلاسیک و سنتی»، «فعالیت‎های مردم و نمودها و نگاه‎های آن‌ها در حوزۀ سیاست»، «اجزاء و طبقات قدرت و لایه‎های پنهان ساختار قدرت» و همچنین «هدف حکومت» در منابع تاریخی، موضوعات و مفاهیم مرتبط با حوزۀ امر سیاسی را استخراج کرد. در این نوشتار، محورها و برخی مستندات هرکدام از آن‌ها از منظر امر سیاسی در قالب یک چارچوب مفهومی و موضوعی ذکر شده‎است؛ چارچوب مفهومی و موضوعی که به شناخت دوران، ساختار دولت، حامیان قدرت، نوع و هدف حکومت و تصوّر مردم از قدرت سیاسی مربوط است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Methodical Introduction on Ways to Study the Political Issue in Iran's Historical Resources

نویسنده [English]

  • Abdolrahman Hassanifar
چکیده [English]

“The political issue” is one of the concepts of politics whose theoretical understanding and implication have specific scientific and technical subtlety. "The political issue" is behavior and action in public sphere with attention to collective interests that result from the interaction or conflict approach in the scope of "political power". In the realm of politics and political history with attention to the definition of "the political issue", the question is how political issues can be observed and identified in historical resources. Political power (definition, structure, type, purpose, custodians and their supporters) and people's action (their type of confrontation with power) are subjects of this area. On the basis of the definition of "the political issue", the hypothesis of this research is that "with the study of type of people's action and its view on the political sphere and hidden layers of the structure of power and kind of state in historical resources, one can produce the subjects and concepts of "the political issue" in this area. The political issue is the core concept of this text as the conceptual framework that has been discussed. The conceptual and subject framework is related to the government, advocates of power and the purpose and type of government and the public perception of political issues

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Political issue
  • History
  • political history
  • Method in History
  • Historical Resources