بررسی تطبیقی تاریخ‎نگری و تاریخ‎نگاری نیشابوری و راوندی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 دانشجوی دکتری تاریخ ایران اسلامی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

ظهیرالدین نیشابوری، نویسندۀ سلجوقنامه، و محمدبن‎علی‎بن‎سلیمان راوندی، نویسندۀ راحۀالصدور و آیۀالسرور، دو مورّخ فارسی‎نویس متعلق به دورۀ سلجوقی‎اند که بین آثار این دو شباهت‎ها و تفاوت‎هایی دیده‎می‎شود. این پژوهش در صدد است تا با روش تطبیقی و تحلیلی، به بررسی تاریخ‎نگری و تاریخ‎نگاری این دو مورّخ پرداخته و دریابد: آیا نسخه‎برداری راوندی از سلجوقنامۀ نیشابوری فقط انتقال داده‎های تاریخی است یا تاریخ‎نگری و تاریخ‎نگاری او را نیز شامل می‎شده‎است؟
نتایج این پژوهش نشان‎می‎دهد راوندی بخش عمده‎ای از روایات کتاب خود را از کتاب سلجوقنامۀ نیشابوری اخذ کرده، ولی تفاوت در تاریخ‎نگری این دو مورّخ و اهداف متفاوت آنان در تاریخ‎نگاری آنان نمود یافته‎است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Historical Perspective and Historiography of Nishabouri and Ravandi

نویسندگان [English]

  • Parvin Torkamani-azar 1
  • Shahnaz Jangju Qolenji 2
چکیده [English]

Zahiraddin Nishabouri, author of Seljuqnameh, and Muhammad ibn Ali ibn Suleiman Ravandi author of Rahat al-Sudur wa Awat al-Surur, are two Persian historians, belonging to the Seljuk period. There can be seen some similarities and differences between their books. The present study aims to study the historical perspective and historiography of the two historians using comparative and analytical methods. It also aims to obtain similarities and differences between these two historians. The results show that Ravandi got the bulk of his book from the Seljuqnameh, but the difference in historical perspective of the two historians and their different goals appeared in their historiography

کلیدواژه‌ها [English]

  • Historical perspective
  • Historiography
  • Nishabouri
  • Ravandi
  • Seljuqnameh
  • Rahat al-Sudur