گونه شناسی معجزات پیامبر(ص) در کتاب شرف النبی واعظ خرگوشی


فهرست منابع:
- آذر نوش، آذرتاش (1391ش ). فرهنگ معاصر ، تهران، نشر نی.
-ابن منظور، محمد بن مکرم(1414). لسان العرب، بیروت، دار الفکر للطباعه والنشر و التوزیع دار صادر.
- البیطار، محمد بهجه(1375ش). «دلائل النبوه»، المجمع الغه العربیه بدمشق ، شماره 4.
- بهرامیان، مسعود، حسینی قمصری، سید علی(1392ش ). « زمینه ها و علل شکل گیری کتب دلائل»  تاریخنامه خوارزمی، شماره1 .
- تفتازانی، مسعود بن عمر، (1407ه،1987م). شرح العاقید النسفیه، محقق احمد حجازی سقا، قاهره، مکتبه الکلیات الازهریه.
-جعفریان، رسول،(1383ش). سیره رسول خدا(ص) (تاریخ سیاسی اسلام)، قم، دلیل ما.
- خانجانی، قاسم،(1385ش). «نگاهی به کتاب های دلائل نگاری در سیره نبوی» مجله تاریخ در آیینه پژوهش، شماره 11.
- خرگوشی، ابوسعید واعظ(1361ش). شرف النبی، تحقیق محمد روشن، تهران، بابک.
- خرگوشی، عبدالملک محمد(1424). مناحل الشفا و مناهل الصفا بتحقیق کتاب شرف المصطفی(ص)، نبیل هاشم بن عبدالله غمری ، مکه مکرمه، دارالبشایر الاسلامیه.
- رحیمی اصفهانی، غلامحسین( 1362ش ). در سهایی از اصول عقاید، قم، حکمت.
- روغنی، شهره (1382ش). کتابشناسی گزیده توصیفی تاریخ و تمدن اسلامی، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت).
-سزگین، فواد(1967م،1383ش)، « تاریخ التراث العربی» آینه پژوهش ،شماره85.
-سمعانی، عبدالکریم بن محمد(1382ه،1962م )، الانساب، حیدر آباد، دایره المعارف العثمانیه.
- شهرستانی، محمدبن عبدالکریم(1415ه )، الملل و النحل ، محمدرضا جلالی نائینی، تهران ، مفاتیح‌الاسرار.
- طاهری عراقی ،احمد ،(1377ش ) « ابو سعید خرگوشی نیشابوری»، معارف آذر، شماره45.
- علامه حلی، حسن بن یوسف(1424ه)، کشف المراد فی شرح الاعتقاد، قم، موسسه امام صادق (ع).
-فخر رازی، محمد بن عمر(1411ه)، المحصل، قاهره، مکتبه دار التراث.
-فوزی، محمد ساعاتی،(1425ه). « الدراسات التاریخیه و الحضاریه دلائل نبویه الی الاحداث المستقبلیه»  جامعه ام القری، شماره31.
-مروج الاسلام ،علی اکبر،( بی تا). کرامات الرضویه، مشهد، نشر مشهد.
- هاشمی رفسنجانی، اکبر،(1383ش). فرهنگ قرآن، قم، بوستان کتاب.