نویسنده = گارینه کشیشیان سیرکی
تعداد مقالات: 1
1. نظم کیهانی و نسبت آن با عدالت در اندیشه سیاسی ساسانیان (مطالعه موردی نامه تنسر)

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 77-94

10.30465/hcs.2019.4522

علی جهانگیری؛ گارینه کشیشیان سیرکی؛ سید علی مرتضویان فارسانی؛ حسن آب نیکی