نویسنده = حسین مفتخری
تهاجم اعراب مسلمان به ایران:عملیات جهادی یا کشورگشایی

دوره 10، شماره 2، دی 1398، صفحه 109-129

10.30465/hcs.2020.5084

زهرا جهان؛ محمدتقی ایمان پور؛ حسین مفتخری؛ جواد عباسی


تحول شهرنشینی اراک در دوره قاجار

دوره 7، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 113-140

محمدحسین فرمهینی فراهانی؛ حسین مفتخری؛ محمدحسن رازنهان؛ محمد سلیمانی


ایران و اسلام؛ هویت ایرانی، میراث اسلامی

دوره 4، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 93-111

حسین مفتخری