نویسنده = محمدحسن رازنهان
تحول شهرنشینی اراک در دوره قاجار

دوره 7، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 113-140

محمدحسین فرمهینی فراهانی؛ حسین مفتخری؛ محمدحسن رازنهان؛ محمد سلیمانی