دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-80 
1. تهاجم اعراب مسلمان به ایران:عملیات جهادی یا کشورگشایی

صفحه 1-32

10.30465/hcs.2020.5084

زهرا جهان؛ محمدتقی ایمان پور؛ حسین مفتخری؛ جواد عباسی


5. دگرفضاهایِ خشونت در تاریخ ایران قرون پنجم و ششم هجری قمری

صفحه 1-24

10.30465/hcs.2019.5194

علی طاهری؛ سید هاشم آقاجری؛ مقصودعلی صادقی