دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398 
4. جایگاه خاندان نایب‌الصدر شیرازی در تحولات فرهنگی و سیاسی دوره‌ی قاجار

صفحه 191-208

10.30465/hcs.2019.4518

محمد کشاورز بیضایی؛ رضا معینی رودبالی؛ مهدی رفعتی پناه مهرآبادی؛ محمد کشاورز


8. نظم کیهانی و نسبت آن با عدالت در اندیشه سیاسی ساسانیان (مطالعه موردی نامه تنسر)

صفحه 77-94

10.30465/hcs.2019.4522

علی جهانگیری؛ گارینه کشیشیان سیرکی؛ سید علی مرتضویان فارسانی؛ حسن آب نیکی